Ogłoszenie z dn. 05.05.2014
Nowa strona 8

Skołyszyn, dnia 5 maja 2014 r.

 GPIR.g.6840.7.2013 

O G Ł O S Z E N I E

 

              Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, art. 39 ust. 2,  art. 40 ust. 1, pkt. 1, art. 40 ust. 3 i art. 41 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst. Dz. U. z 2014 r., poz. 518/, §  3 ust. 1, § 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,   § 6 ust. 1, 7, § 9, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomościami /Dz. U.  Nr 207, poz. 2108  z póŸn. zm./  - Wójt Gminy Skołyszyn

 

o g ł a s z a:

 

III  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

 

 na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działki ewidencyjne numer:    289/2 o pow. 0.1140 ha, 290/2 o pow. 0.2249 ha, 291/2 o pow. 0.0903 ha, tj. o łącznej pow. 0.4292 ha, położonej na terenie wsi Siepietnica, Gmina Skołyszyn, Powiat Jasło, Województwo Podkarpackie, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, której prawo własności zostało ujawnione w księdze wieczystej KS1J/00037884/0 Sądu Rejonowego  w Jaśle.

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż  nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne numer: 289/2 o pow. 0.1140 ha, 290/2 o pow. 0.2249 ha, 291/2    o pow. 0.0903 ha, tj. o łącznej pow. 0.4292 ha, położonej na terenie wsi Siepietnica,  przeprowadzone w dniach: 30 września 2013 r. /I przetarg/ i 28 marca 2014 r. /II przetarg/ zakończyły się wynikiem negatywnym.

Działki stanowią teren znajdujący się pod wodami. Jest to teren poeksploatacyjny po wydobyciu żwiru, stanowiący naturalny zbiornik wodny. Na terenie działek brak jest urządzeń technicznych i specjalistycznych do hodowli ryb. Dojazd do stawu   z drogi krajowej Nr 28 przez tereny kolejowe drogą początkowo utwardzoną,  a następnie  gruntową w skład której wchodzą grunty Skarbu Państwa i Gminy Skołyszyn, służebność gruntowa nie jest prawnie uregulowana.

Otoczenie działek pod wodami zajmują grunty zakrzaczone i tereny zielone. Działki leżą w terenach nie posiadających uzbrojenia za wyjątkiem energii elektrycznej znajdującej się w pobliżu.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ujawnionymi w księdze wieczystej  jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

Nieruchomość znajduje się w III Strefie Działalności Gospodarczej Pozarolniczej i położone są w terenie   „Złoża udokumentowane” „Przemysł, Rzemiosło, Produkcja Hodowlana, Bazy i Składy ISTN/POT” gdzie znajduje się przemysł wydobywczy surowców pospolitych poten. – po wyeksploatowaniu rekreacja wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skołyszyn zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/31/01 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 30 sierpnia 2001 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r.

Zagospodarowanie wg  studium oraz decyzji administracyjnych określonych  w przepisach odrębnych uzyskanych we własnym zakresie.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 7.245,00 zł /słownie: siedem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych  00/00 groszy/ - brutto.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działki ewidencyjne numer: 289/2 o pow. 0.1140 ha, 290/2 o pow. 0.2249 ha, 291/2 o pow. 0.0903 ha,    tj. o łącznej  pow. 0.4292 ha położonej na terenie wsi Siepietnica  odbędzie się w dniu  17 czerwca 2014 r. /tj. piątek/  o godz. 10oo. w Urzędzie Gminy  Skołyszyn, sala Nr 7.

W przetargu mogą brać udział osoby które wpłacą wadium /w pieniądzu/ w wysokości 20 % ceny wywoławczej  nieruchomości, w kwocie: 1.449,00 zł /słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć złotych 00/100 groszy/ brutto, w kasie Urzędu Gminy Skołyszyn lub na konto Gminy Skołyszyn: Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie  
76 8627 1037 2003 5000 0459 0001  w takim terminie by gotówka wpłynęła na konto lub została wpłacona najpóŸniej  w dniu  10 czerwca  2014 r.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

 

Wpłacone wadium zostanie:

 

-        zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

-        zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie póŸniej niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,

 

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną, prawną lub cudzoziemca  winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami lub zezwoleniami.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściwy organ może odwołać przetarg z ważnych powodów, poprzez podanie informacji o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn, publikacji na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skołyszyn www.bip.skolyszyn.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Szczegółowe informacje dot. nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy  Skołyszyn, pok. Nr 22, na stronie internetowej Urzędu Gminy Skołyszyn lub telefonicznie pod numerem telefonu  /13/ 449 - 10 - 62 wewn. 31/.

 

Mgr Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn

Zarządzenie Nr 60/2014 - Obniżenie ceny

Zarządzenie Nr 61/2014 - Regulamin i warunki