Zapytanie ofertowe
Nowa strona 8

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (13) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

                        Skołyszyn, dn. 2014-05-26

 

GPIR.z.m.271.10.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym wykonania cząstkowego remontu dróg gminnych na terenie Gminy Skołyszyn o nawierzchni bitumicznej, emulsją asfaltową i grysami naturalnymi (bazaltem) w ilości około 10 t.

Zakres prac obejmuje:

1)   Oczyszczenie ubytków w nawierzchni bitumicznej dróg.

2)   Skropienie emulsją i uzupełnienie ubytków (skropienie podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznej oraz uzupełnienie ubytków o głębokości do 10 cm) grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową.

3)   Wykonanie zamówienia polegać będzie na: oczyszczeniu ubytków, usunięciu wszelkich zanieczyszczeń (żwiru, piasku, pyłu), usunięcie wody i osuszenie ubytków, usunięcie luŸnych okruchów nawierzchni bitumicznej, przekropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową i uzupełnienie ubytków grysami bazaltowymi. Przekropienie i uzupełnienie ubytków grysem należy ponawiać aż do całkowitego wyrównania ubytku do niwelety nawierzchni drogi. Średnia głębokość ubytków wynosi ok. 5 cm.

4)  Jednostką rozliczeniową będzie ilość użytej emulsji asfaltowej niezbędnej do wykonania remontu na warunkach określonych w zapytaniu. Przewidywana Ilość emulsji  przeznaczonej do wykonania remontu – 10 t. Wartość ta może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od ceny zaoferowanej przez wyłonionego Wykonawcę do kwoty posiadanej przez Zamawiającego.

 

Termin wykonania zamówienia: 

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 31 lipca 2014 r.

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy sporządzić  na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem do zapytania Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

W ofercie należy podać cenę jednostkową (netto i brutto) wbudowania 1 tony emulsji (zgodnie z w/w zakresem robót) w drogi gminne zlokalizowane na terenie Gminy Skołyszyn, wskazane na etapie realizacji przez Zamawiającego.

Ostateczna ilość emulsji użytej do remontu dróg uwarunkowana będzie od ceny jednostkowej wyłonionego Wykonawcy robót.

 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania,  do dnia:  2 czerwiec 2014 r.  do godz. 12:00.  Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania.

Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30. Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać na adres: przetargi@skolyszyn.pl. W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan kompletnej i podpisanej oferty.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej  kryteria zamówienia, która oferuje najniższy koszt wykonania zadania.

Niekompletne oferty nie będą brały udziału w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póŸn.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Projekt umowy.

Zenon  Szura

Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
Zał.Nr 1 - Formularz ofertowy.doc
Zał.Nr 2 - projekt umowy.doc