Ogłoszenie o zamówieniu
Nowa strona 8

Skołyszyn: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Numer ogłoszenia: 195592 - 2014; data zamieszczenia: 10.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Szczegóły w załączeniu poniżej.Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf
Ogłoszenie o zamówieniu platforma licytacji elektronicznej.pdf
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc
Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej.pdf
Załącznik nr 1 do projektu umowy.doc
6-Załacznik nr 2 do projektu umowy- pełnomocnictwo.doc
Oświadczenie o spełnienie warunków.doc
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia.doc
Wykaz dostaw.doc
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc
Wzór wniosku.doc