Odpowiedzi na zapytania
Nowa strona 8

Warszawa, dnia 12.06.2014 r.

Pełnomocnik Zamawiającego

New Power Sp. z o.o.

ul. Kresowa 9 A

04-206 Warszawa

Reprezentujący

Gminę Skołyszyn

Skołyszyn 12

38 – 242 Skołyszyn

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

 

                Pełnomocnik Zamawiającego – Gminy Skołyszyn prowadząc postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej na realizację zadania : „ Zakup energii elektrycznej”  przesyła niniejszym pismem treść zapytań,  które drogą mailową w dniu 12.06.2014 r. wpłynęły do Pełnomocnika Zamawiającego,  dotyczących przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia L-183-2014, nr ogłoszenia BZP 195592 – 2014.

 

Pytanie 1

 

Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników dla taryfy C12a od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych ( korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy?

 

OdpowiedŸ 1

 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego odczyty układów pomiarowo-rozliczeniowych są dokonywane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, który ma obowiązek przekazać je Sprzedawcy. W związku z powyższym Sprzedawca wystawia fakturę na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD. Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgodny na wystawianie faktur szacunkowych.

 

Pytanie 2

 

Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii, czy okres rozliczeniowy jest zgodny z miesiącami kalendarzowymi?

 

OdpowiedŸ 2

 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii  elektrycznej jest zgodny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na danym terenie. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na terenie Gminy Skołyszyn jest PGE Dystrybucja Oddział  w Rzeszowie.

 

 

Pytanie 3

Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów objętych postępowaniem przetargowym oraz jaki jest termin wypowiedzenia obowiązujących umów?

 

OdpowiedŸ 3

 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w przypadku większości punktów poboru proces zmiany sprzedawcy ma miejsce po raz kolejny. W przypadku tych punktów sprzedawcą energii elektrycznej jest CORRENTE Sp. z o.o., a umowa zawarta jest na czas określony do 31.12.2014 r.

W przypadku jednego punktu poboru zmiana sprzedawcy ma miejsce po raz pierwszy, obowiązującą umową jest umowa kompleksowa, a sprzedawcą energii elektrycznej jest PGE Obrót S.A. Okres wypowiedzenia tej umowy wynosi 3 miesiące ze skutkiem na koniec roku.

Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku nr 2 do projektu umowy – Pełnomocnictwo.

 

/-/ Ewa Pacek

    Pełnomocnik Zamawiającego