Odpowiedzi na zapytania II
Nowa strona 8

Warszawa, dnia 16.06.2014 r.

Pełnomocnik Zamawiającego

New Power Sp. z o.o.

ul. Kresowa 9 A

04-206 Warszawa

Reprezentujący

Gminę Skołyszyn

Skołyszyn 12

38 – 242 Skołyszyn

 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

 

                Pełnomocnik Zamawiającego - Gminy Skołyszyn prowadząc postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej na realizację zadania : „ Zakup energii elektrycznej”  przesyła niniejszym pismem treść zapytań Wykonawcy, które drogą mailową w dniu 13.06.2014 r.  wpłynęły do Pełnomocnika Zamawiającego,  dotyczących przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia L-183-2014, nr ogłoszenia BZP 195592 – 2014.

 

Pytanie 1

W Sekcji  IV ust. IV.3 pkt 1 oraz w Projekcie Umowy § 5 ust. 3 Z uwagi na możliwość zmiany  w okresie obowiązywania umowy, Ustawy Prawo Energetyczne wraz z aktami wykonawczymi do ustawy skutkującymi wprowadzeniem dodatkowych obowiązków związanych z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów, Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację § 5 ust. 3 do treści: „ Cena określona w ust.1 ulega zmianie w przypadku ustawowej zamiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym  lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od ich wejścia w życie. Zmiana cen jednostkowych nie wymaga aneksu do umowy.” Jednocześnie zwracamy się z prośbą o uwzględnienie powyższej zmiany w Sekcji  IV ust. IV.3 pkt 1

OdpowiedŸ na pytanie 1

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż dopuszcza możliwość zmiany ceny jednostkowej w dwóch przypadkach:

a) zmiany podatku akcyzowego na energię elektryczną

b) zmiany podatku VAT na energię elektryczną.

W związku z powyższym, zapisy pozostają bez zmian.

 

Pytanie 2

W Projekcie Umowy § 2 ust. 3 lit. d) Uprzejmie informujemy, że systemy bilingowe nie pozwalają na

automatyczne wysyłanie danych pomiarowo-rozliczeniowych Zamawiającemu. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu, jednocześnie Wykonawca informuje, iż faktury VAT będą wysyłane listem zwykłym.

OdpowiedŸ na pytanie 2

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na usunięcie zapisów Projektu Umowy § 2 ust. 3 lit. d). Zamawiający wymaga przesyłania danych pomiarowych w wersji elektronicznej w dowolnym formacie na wskazany w umowie adres.

 

Pytanie 3

Sekcji  IV ust. IV.3 pkt 2 oraz w Projekcie Umowy w § 11 ust. 9 Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu o następujące zdanie: „ Zwiększenie punktów poboru możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w  SIWZ oraz  wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

OdpowiedŸ na pytanie 3

Pełnomocnik Zamawiającego domniema, że Wykonawcy chodzi o Zwiększenie punktów poboru jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z Ustawą Pzp w przetargu w trybie licytacji nie ma zastosowania SIWZ oraz formularz ofertowy.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż zwiększenia ilości punktów poboru, można dokonać jedynie w obrębie taryf ujętych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

 

Pytanie 4

W Projekcie Umowy w § 6 ust. 9 Uprzejmie informujemy, że faktury VAT za zużytą energię wysyłane są listem zwykłym, w związku z powyższym Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć terminu otrzymania faktury przez Zamawiającego. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą  o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści: „  Strony ustalają następujący sposób rozliczeń w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, z terminem płatności określonym na 30 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy. W przypadku otrzymania faktury VAT, której termin płatności upłynął, Odbiorca zobowiązany jest do jej zapłaty  w terminie 7 dni od otrzymania.”

 

Jednocześnie informujemy, że faktury rozliczeniowe wystawiane są przez Wykonawcę na podstawie odczytów liczników pomiarowych otrzymanych od OSD, w związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośba o dodanie zapisu w § 6 ust. 9 o następującej treści :„ Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego.”

Z uwagi na powyższe obowiązek zapłaty kar umownych  w sytuacji  braku uzyskania  danych pomiarowych od OSD jest dyskryminujący w stosunku do Wykonawcy.  W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośba o usunięcie zapisu dot. kar za opóŸnienie  w wystawianiu faktur VAT.

            

Jednocześnie zwracamy się z prośba o usunięcie §11 ust.11

OdpowiedŸ na pytanie 4

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 6 ust. 9.

 

OSD ma obowiązek przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych sprzedawcy energii elektrycznej, a dokumentem który reguluje te obowiązki jest Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, na którą Wykonawca może się powołać w razie nieprzestrzegania instrukcji przez OSD. Ponadto Wykonawca w razie braku danych pomiarowo-rozliczeniowych i niemożliwości ich uzyskania od OSD ma możliwość wystawienia faktur szacunkowych.

 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację zapisu §11 ust.11

 

Pytanie 5

W Projekcie Umowy § 8 ust. 1 Mając na uwadze zapis art. 6b ust. 2 Prawa Energetycznego: „Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, na żądanie sprzedawcy paliw gazowych lub energii wstrzymuje, z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.” Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dostosowanie §8 ust.1 do powyższego zapisu.

OdpowiedŸ na pytanie 5

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zapis § 8 ust 1 Projektu Umowy pozostaje bez zmian.

 

Pytanie 6

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośba o określenie czy dla wszystkich  PPE określonych w Załączniku nr 1 Wykonawca posiada zawarte umowy o świadczenie usług  dystrybucyjnych?  W przypadku umów zawartych na czas oznaczony czy termin ich obowiązywania  pozwala na realizacje  umów sprzedaży zgodnie z terminem określonym w przedmiocie zamówienia?

OdpowiedŸ na pytanie 6

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w przypadku jednego punktu (1.14 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia) Zmiana Sprzedawcy odbywać się będzie po raz pierwszy. Dla tego punktu Zamawiający nie posiada rozdzielonych umów. Pozostałe punkty poboru posiadają zawarte umowy dystrybucyjne na czas nieokreślony.

 

Pytanie 7

W  Projekcie Umowy §11 ust. 3 W celu terminowego rozpoczęcia sprzedaży zgodnie z postanowieniami 

§ 9 ust. 1 Konieczne jest aby  dniu podpisania umowy przez strony Zamawiający przekazał niezbędne  dokumenty i informacje w celu przeprowadzenia  procesu zmiany sprzedawcy. Zamawiający jako strona dotychczasowych umów sprzedaży, kompleksowej  oraz umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych  posiada wszystkie niezbędne dokumenty i informacje w powyższym zakresie.  W związku z tym Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy?

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

 

- nazwa i adres firmy;

- opis punktu poboru;

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

- grupa taryfowa (obecna i nowa);

- moc umowna;

- planowane roczne zużycie energii;

- numer licznika;

- Operator Systemu Dystrybucyjnego;

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy

- numer aktualnie obowiązującej umowy

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy

- numer ewidencyjny PPE

Jednocześnie informujemy , że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. Sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy prawo energetyczne .

OdpowiedŸ na pytanie 7

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że przekaże Wykonawcy poniższe dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy:

- nazwa i adres firmy;

- opis punktu poboru;

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

- grupa taryfowa (obecna i nowa);

- moc umowna;

- planowane roczne zużycie energii;

- numer licznika;

- Operator Systemu Dystrybucyjnego;

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy

- okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy

- numer ewidencyjny PPE

 

Pytanie 8

Dot. Pełnomocnictwa Wykonawca zwraca się z prośba czy Zamawiający dopuści możliwość udzielania wykonawcy pełnomocnictwa wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę stanowiącego załącznik do niniejszych zapytań.

OdpowiedŸ na pytanie 8

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa zgodnego z Załącznikiem nr 2 do projektu umowy – Pełnomocnictwo.

                                                                                                                                   

 

 

 

/-/ Ewa Pacek

      Pełnomocnik Zamawiającego