Zapytanie ofertowe
GMINA SKOŁYSZYN
38-242 SKOŁYSZYN 12
powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

                        Skołyszyn, dn. 2014-06-18

GPIR.z.m.271.11.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Budowa Domu Kultury Wiejskiej w miejscowości Kunowa – etap I - fundamenty”


Zakres zamówienia obejmuje budowę nowego budynku Domu Kultury Wiejskiej w miejscowości Kunowa – I etap, tj. wykonanie fundamentów.

Projektowany budynek będzie posadowiony częściowo w miejscu starego drewnianego budynku pełniącego funkcję Domu Ludowego, który został niedawno rozebrany.

Opis projektowanego budynku:

Budynek parterowy, częściowo podpiwniczony.

Powierzchnia zabudowy: 437,31 m2.

Powierzchnia użytkowa: 381,6 m2

Kubatura: 1211,93 m3.

Wysokość budynku: 4,18 m.

W ramach umowy należy wykonać:

1)    Pomiary geodezyjne – wytyczenie budynku.

2)    Niwelacja istniejącego terenu, rozbiórka pozostałości fundamentów po starym rozebranym budynku Domu Ludowego.

3)    Wykopy pod fundamenty.

4)    Podkłady betonowe na części podpiwniczonej.

5)    Żelbetowe ławy fundamentowe.

6)    Ściany fundamentowe.

7)    Izolacja przeciwwilgociowa – dwa razy papa na lepiku.

8)    Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.

 

Zamówienie należy wykonać zgodnie z załączonym projektem budowlanym i decyzją pozwolenia na budowę (zał. Nr 4.1, 4.2, 4.3).

Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić kierownictwo budowy przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

 

Termin wykonania zamówienia:  

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 10 wrzesień 2014 r.

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy sporządzić  na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z załączonym wykazem cen (zał. nr 1a).

Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania oraz kserokopię uprawnień wskazanego w umowie kierownika budowy wraz
z zaświadczeniem z właściwej OIIB.

W celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca musi wykazać, że wykonał w latach 2010 – 2014, co najmniej 2 roboty związane z wykonaniem fundamentów budynków będących obiektami użyteczności publicznej.

Na potwierdzenie wykonania w/w robót wykonawca musi wypełnić i złożyć z ofertą załączony do zapytania wykaz robót (zał. Nr 5) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie robót (referencje, protokoły odbioru).

Ofertę należy przygotować w oparciu o załączony przedmiar robót (zał. Nr 3.1), specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 3.2) oraz projekt budowlany i pozwolenie na budowę (zał. Nr 4.1, 4.2, 4.3).

 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania,  do dnia:  24 czerwca 2014 r.  do godz. 14:30. 

Do oferty należy załączyć:

-   wypełniony i podpisany wykaz cen będący załącznikiem Nr 1a do zapytania;

-   wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania;

-  kserokopię uprawnień wskazanego w umowie kierownika budowy wraz z zaświadczeniem
    z właściwej OIIB;

-  wykaz wykonanych robót budowlanych złożony na załączniku nr 5 wraz z dokumentami
    potwierdzającymi należyte wykonanie robót (referencje, protokoły odbioru).

 

Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie
w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30.

Oferta powinna być podpisania przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, wszystkie załączniki do oferty (kserokopie) powinny być potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej  kryteria zamówienia, która oferuje najniższy koszt wykonania zadania.

Niekompletne oferty (nie złożone na formularzu, bez wykazu cen, bez projektu umowy, wykazu robót, referencji, uprawnień kierownika budowy) lub nie podpisane przez Wykonawcę -  zostaną odrzucone. Dotyczy to również ofert, które nie potwierdzają spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Wybór oferty nastąpi do dnia:  30 czerwiec 2014 r.

 

Zamawiający nie przewiduje procedury uzupełniania oferty.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póŸn.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn

 

 

Załączniki:

1.   Formularz ofertowy.

2.   Projekt umowy.

3.1  Przedmiar robót.

3.2  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

4.1.  Projekt budowlany.

4.2. Opinia do projektu

4.3. Pozwolenie na budowę

5.  Wykaz robót.Załączniki
Zał.Nr 1 - formularz oferty
Zał.Nr 1a do SIWZ - Wykaz cen
Zał.Nr 2 - Projekt umowy
Zał.Nr 3.1 - Przedmiar robót
Zał.Nr 3.2 - STWiORB
Zał.Nr 4.1 - Projekt budowlany
Zał.Nr 4.2 - Opinia do projektu
Zał.Nr 4.3 - Pozwolenie na budowę
Zał.Nr 5 - Wykaz robót