Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 8

Warszawa, dnia 25.06.2014 r.

Pełnomocnik Zamawiającego

New Power Sp. z o.o.

ul. Kresowa 9 A

04-206 Warszawa

Reprezentujący

Gminę Skołyszyn

Skołyszyn 12

38 – 242 Skołyszyn

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY

(wyniku licytacji elektronicznej)

 

Działając na podstawie art. 80 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity ) zawiadamia się, że :

 

I W postępowaniu na „zakup energii elektrycznej” prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej została wybrana oferta złożona przez:

 

PGE Obrót S.A.

ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

ˇ        cena ( wartość brutto ) zaoferowana w tej ofercie wynosi: 622 310,23 zł

ˇ        Cena jednostkowa netto wybranej oferty : 0,2320 zł/kWh ( oblicza się na podstawie ilorazu oferty i szacownego zużycia energii elektrycznej pomniejszonego o wielkość podatku VAT )

II Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

ˇ        Zgodnie z kryterium  wyboru ofert: najniższa złożona oferta w toku licytacji elektronicznej

 

III Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.      

 

IV Nie odrzucono żadnej oferty.

 

     /-/ Ewa Pacek

     Pełnomocnik Zamawiającego