Zapytanie ofertowe
Nowa strona 9

GMINA SKOŁYSZYN –

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

                                Skołyszyn, dn. 2014-06-25

GPIR.z.m.271.13.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

                Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lipnica Górna, dz. o nr ewid. 41”

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji zniszczonego odcinka drogi
o nawierzchni żwirowej o długości 300 mb.

 

W ramach zamówienia należy m.in. wykonać:

ˇ       Wykonanie obustronnego skarpowania krawędzi korony drogi

ˇ       Wykonanie rowów odwadniających o głębokości 60 cm

ˇ       Wykonanie poprzecznego przepustu rurowego o długości 6 m z rur typu Pragma lub równoważnych o średnicy DN 500 mm (należy przyjąć rurę dwuwarstwową o ściankach strukturalnych o sztywności obwodowej SN8)

ˇ       Wykonanie 4 zjazdów o długości 6m każdy z rur typu Pragma lub równoważnych o średnicy DN 400 mm (należy przyjąć rurę dwuwarstwową o ściankach strukturalnych o sztywności obwodowej SN8)

ˇ       Profilowanie i zagęszczenie podłoża

ˇ       Wykonanie nawierzchni z kruszyw naturalnych o grubości 15 cm po zagęszczeniu

 

Szczegółowy opis zamówienia zawiera załączony do niniejszego zapytania przedmiar robót (zał. Nr 3).

 

Termin wykonania zamówienia:  

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 40 dni od podpisania umowy

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania.

Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy (w wersji uproszczonej) sporządzony w oparciu o przedmiar robót i w/w opis zamówienia.

 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania,  do dnia:  4 lipiec 2014 r.  do godz. 14:30

Do oferty należy załączyć:

-   wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania;

-  kosztorys ofertowy (w wersji uproszczonej) sporządzony w oparciu o przedmiar robót i
     w/w opis zamówienia.

 

Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie
w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30.

Oferta i wszystkie załączniki powinna być podpisania przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej  kryteria zamówienia, która oferuje najniższy koszt wykonania zadania.

Niekompletne oferty (nie złożone na formularzu, bez projektu umowy, kosztorysu ofertowego) lub nie podpisane przez Wykonawcę -  zostaną odrzucone.

Wybór oferty nastąpi do dnia:  20 lipiec 2014 r.

 

Zamawiający nie przewiduje procedury uzupełniania oferty.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póŸn.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

 

 

 

 

Załączniki:

1.     Formularz ofertowy.

2.     Projekt umowy.

3.     Przedmiar robót.

Zenon Szura

Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
Zał.Nr 1 - formularz oferty.doc
Zał.Nr 2 - Projekt umowy.doc
Zał.Nr 3 - Przedmiar robót - droga Lipnica G.pdf