Ogłoszenie o zamówieniu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Skołyszyn: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Skołyszyn - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych - II etap
Numer ogłoszenia: 156841 - 2014; data zamieszczenia: 18.07.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĽCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skołyszyn , Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn, woj. podkarpackie, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĽCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Skołyszyn - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych - II etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę dziewięciu odcinków dróg gminnych o łącznej długości 1474,60 mb
o nawierzchni żwirowej oraz nawierzchni bitumicznej. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych wraz z podbudową oraz robotami ziemnymi. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części,
z których każda oceniania będzie odrębnie: Wykaz dróg objętych odbudową i przyjęta technologia robót: CZĘŚĆ I: 1) Droga w Bączalu Dolnym - Brzeziny - odcinek o długości 230 mb: a) ścinanie poboczy; b) cięcie i rozebranie nawierzchni bitumicznej; c) profilowanie i zagęszczanie podłoża;
d) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanka tłuczniowa) grubości 15 cm (warstwa górna); e) frezowanie nawierzchni bitumicznej; f) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: warstwa wiążąca grubości 2 cm; g) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: warstwa ścieralna grubości 4 cm; h) wykonanie i utwardzenie obustronnych poboczy mieszanką tłuczniową o grub. 12 cm: 2) Droga w Harklowej - w kier. Kusiak - odcinek o długości 178 mb: a) cięcie i rozebranie nawierzchni bitumicznej; b) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanka tłuczniowa) grubości 15 cm (warstwa górna); c) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: warstwa wiążąca grubości 2 cm; d) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: warstwa ścieralna grubości 4 cm; e) wykonanie i utwardzenie obustronnych poboczy mieszanką tłuczniową o grub. 15 cm. 3) Droga w Harklowej - Kunowej - w kier. Gorczyca - odcinek o długości 256 mb: a) cięcie i rozebranie nawierzchni bitumicznej; b) profilowanie i zagęszczanie podłoża; c) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanka tłuczniowa) grubości 15 cm (warstwa górna); d) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: warstwa wiążąca grubości 2 cm; e) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: warstwa ścieralna grubości 4 cm. 4) Droga w Przysiekach - pod Dębami - odcinek o długości 178 mb: a) cięcie i rozebranie nawierzchni bitumicznej; b) profilowanie i zagęszczanie podłoża; c) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczeń zaklinowany) grubości 15 cm (warstwa dolna); d) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanka tłuczniowa) grubości 10 cm (warstwa górna);
e) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: warstwa wiążąca grubości 2 cm;
f) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: warstwa ścieralna grubości 4 cm;
g) wykonanie i utwardzenie obustronnych poboczy mieszanką tłuczniową o grub. 12 cm. 5) Droga w Siepietnicy - przez wieś - odcinek o długości 45 mb: a) frezowanie nawierzchni asfaltowych;
b) oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem; c) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: warstwa wiążąca grubości 2 cm; d) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: warstwa ścieralna grubości 4 cm; e) wykonanie i utwardzenie obustronnych poboczy mieszanką tłuczniową o grub. 6 cm. 6) Droga w Skołyszynie (Lisówku) - koło Hajduka - odcinek o długości 160 mb: a) ścinanie poboczy mechanicznie; b) profilowanie i zagęszczanie podłoża;
c) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanka tłuczniowa) grubości 15 cm (warstwa górna); d) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: warstwa wiążąca grubości 2 cm; e) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: warstwa ścieralna grubości 4 cm; f) wykonanie i utwardzenie obustronnych poboczy mieszanką tłuczniową o grub. 10 cm;
g) wyrównanie i wyprofilowanie istniejących zjazdów mieszanką tłuczniową. 7) Droga w Święcanach - Budy - odcinek o długości 255 mb: a) cięcie i rozebranie nawierzchni bitumicznej; b) profilowanie i zagęszczanie podłoża; c) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanka tłuczniowa) grubości 15 cm (warstwa górna); d) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: warstwa wiążąca grubości 2 cm; e) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: warstwa ścieralna grubości 4 cm. CZĘŚĆ II: 1) Droga w Lipnicy Górnej - w kier. Papciaka - odcinek o długości 73,60 mb: a) ścinanie poboczy mechanicznie; b) cięcie i rozebranie nawierzchni bitumicznej; c) profilowanie i zagęszczanie podłoża; d) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanka tłuczniowa) grubości 15 cm (warstwa górna); e) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: warstwa wiążąca grubości 2 cm; f) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: warstwa ścieralna grubości 4 cm; CZĘŚĆ III: 1) Droga w Harklowej - Pod Las - odcinek o długości 99 mb: a) ścinanie poboczy mechanicznie; b) cięcie i rozebranie nawierzchni bitumicznej;
c) frezowanie nawierzchni asfaltowych; d) oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem;
e) wyrównanie wyrw i nierówności mieszanką minaralno - bitumiczną; f) wykonanie nawierzchni
z mieszanek mineralno - bitumicznych: warstwa wiążąca grubości 3 cm; g) wykonanie nawierzchni
z mieszanek mineralno - bitumicznych: warstwa ścieralna grubości 4 cm; h) wykonanie i utwardzenie obustronnych poboczy mieszanką tłuczniową o grub. 6 cm..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.31.42-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĽ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na niżej określonych zasadach: 1) Termin realizacji przedmiotu Umowy może być zmieniony w przypadku, gdy niemożność dotrzymania terminu realizacji Umowy spowodowana będzie okolicznością, która wystąpiła po zawarciu Umowy, z następujących przyczyn niezależnych od Wykonawcy: a) konieczność spełnienia innych nieprzewidzianych pierwotnie wymogów dla pozyskania i wydatkowania środków zewnętrznych; b) konieczność przeprowadzenia innych postępowań administracyjnych i sądowych;
c) zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub na świadczenia Stron; d) skoordynowania zakresu i powiązania inwestycji z projektami realizowanymi przez Gminę; e) zmiana zakresu lub przebiegu inwestycji i spowodowana tym konieczność zmian w dokumentacji i uzyskania nowych lub zmiany posiadanych opinii, uzgodnień, projektów podziałów i decyzji administracyjnych; f) wstrzymanie prac w związku z orzeczeniem organu administracji lub sądu; g) konieczność wykonania robót dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową, a ich wykonanie wraz z opracowaniem dokumentacji (jeżeli zajdzie taka konieczność) wymagać będzie więcej niż 3 tygodnie; h) wystąpienia warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 14 dni, powódŸ (czas niezbędny na osuszenie zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimowy, opady śniegu, niskie temperatury, które uniemożliwiają prowadzenie robót; i) wystąpienia okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania (jak m.in. decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie koniecznych zmian); j) wstrzymania robót na okres dłuższy niż 3 tygodnie spowodowanego wykryciem np.: przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych;
2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany zakresu przedmiotowego zamówienia ze względu na: a) ograniczenie zakresu przy ewentualnym jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia, jeżeli okaże się, że niektóre elementy składowe dokumentacji projektowo - kosztorysowej będą zbędne z punktu widzenia postępowania administracyjnego i procesu inwestycyjnego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zbędności któregoś z elementów. Przystąpienie do wykonywania poszczególnych elementów dokumentacji następować będzie
w porozumieniu z Zamawiającym; b) zmianę przebiegu inwestycji lub zmniejszenie zakresu opracowania, z ewentualnym odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia, wynikającą z: - protestów mieszkańców; - objęcia obiektów lub terenów ochroną (np. ochroną zabytków, jedną z form ochrony przyrody, w tym obszarem Natura 2000); - niemożności zachowania odległości gwarantującej brak szkodliwego wpływu przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi; - konieczności uwzględnienia wyników audytów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; - wybór innego trybu realizacji inwestycji, powodującego zbędność jednych i konieczność wykonania innych opracowań (np. realizacja na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zamiast na podstawie pozwolenia na budowę). 3) Poza przypadkami określonymi wyżej, istotne zmiany postanowień zawartej umowy będą mogły nastąpić w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej. 4. Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy może zostać zmienione na wniosek Wykonawcy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. 5. Zmiana podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy robót może nastąpić na zasadach określonych w Rozdziale IX pkt 6 SIWZ. 6. Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego i formy pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy wyrażenia zgody na zmianę umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=wysw&grupa=36
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
w Skołyszynie 38-242 Skołyszyn 12, pok. nr 23, tel. 013 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751 w dni robocze, w godz.: od 7:30 do 14:30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2014 godzina 09:30, miejsce: Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Skołyszynie - pok. Nr 8 UG Skołyszyn (sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Od czynności Zamawiającego niezgodnej z przepisami ustawy PZP podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany, Wykonawcy, który ma interes w uzyskaniu zamówienia, poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - przysługuje odwołanie. 2. W związku z wartością zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP odwołanie w przypadku tego zamówienia przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP. 7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie PZP dla tej czynności. 9. Na czynności, o których mowa w pkt. 8, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 2. 10. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub elektronicznie, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 10 i 11 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 15. Zamawiający, nie póŸniej niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 16. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie póŸniej niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej - wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 17. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 18. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 19. Szczegóły dalszego postępowania odwoławczego zawiera ustawa PZP - Dział VI - Środki ochrony prawnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

Krzysztof Zięba
Z-ca Wójta Gminy SkołyszynZałączniki
SIWZ - Odbudowa dróg gminnych - II etap
Zał.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
Zał.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy
Zał.Nr 3.1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru budowlanych
Zał.Nr 3.2 do SIWZ - Wymagania techniczne nawierzchni WT.2.2010
Zał.Nr 3.3 do SIWZ - Przedmiar robót - Droga Brzeziny w Bączalu Dolnym
Zał.Nr 3.4 do SIWZ - Przedmiar - Droga w kier. Kusiak w Harklowej
Zał.Nr 3.5 do SIWZ - Przedmiar robót - Droga w kier. Gorczyca w Harklowej, Kunowej
Zał.Nr 3.6 do SIWZ - Przedmiar robót - Droga pod dębami w Przysiekach
Zał.Nr 3.7 do SIWZ - Przedmiar robót - Droga przez wieś w Siepietnicy
Zał.nr 3.8 do SIWZ - Przedmiar robót - Droga koło Hajduka w Skołyszynie (Lisówek)
Zał.nr 3.9 do SIWZ - Przedmiar robót - Droga Budy w Święcanach
Zał.Nr 3.10 do SIWZ - Przedmiar robót - Droga w kier. Papciaka w Lipnicy G.
Zał.Nr 3.11 do SIWZ - Przedmiar - Droga w Pod las w Harklowej
Zał.Nr 4 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zał.Nr 5 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał.Nr 6 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej