ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ
Nowa strona 1

Skołyszyn, dn. 2014-07-23

 

Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

 

GPIR.z.271.6.2014

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego
w wysokości: 1 478 363,00 zł, przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”
 

 

Działając w trybie artykułu 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póŸn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, otrzymanych przez Wykonawców wraz z odpowiedziami.


Treść zapytań:

 

 1. Czy Gmina potwierdza, że na wekslu i deklaracji wekslowej będzie kontrasygnata Skarbnika Gminy ?
 2. Czy Gmina wyrazi zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji do wysokości 150% kwoty kredytu ?
 3. Z jakiego tytułu Gmina wykazuje należności wymagalne na koniec I kwartału 2014 r ?
 4. W latach ubiegłych w Gminie wystąpiły powodzie. Proszę o podanie kwot oszacowanych strat i na jaką kwotę zostało sfinansowane usuwanie w/w szkód.
 5. Czy Gmina posiada aktualnie zaległe zobowiązania wobec ZUS, US i innych banków.
 6. Czy w Gminie był prowadzony kiedykolwiek program postępowania naprawczego (ostatnie 18 m-cy) ?
 7. Czy Gmina posiada zobowiązania z tytułu: zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykupu wierzytelności, obligacji, fortfaiting, e-financing, factoringu, wykupu obligacji bądŸ leasingu, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego, zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno – prywatnym, zadłużenia z tytułu umów z odroczonym terminem płatności dłuższym niż rok ? Jeżeli tak prosimy o wskazanie rodzaju zobowiązania, terminu obowiązywania, kwoty w układzie jak poniżej.
 8. Czy Gmina udzielała gwarancji lub poręczeń ? Jeżeli tak to prosimy komu zostały udzielone, na jaką kwotę, okres i z jakiego tytułu.
 9. Czy na rachunkach Gminy w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne ?
 10. Prosimy podać wartość zawartych na dzień dzisiejszy umów o dofinansowanie ze środków UE, wartość złożonych wniosków (bez wydanych decyzji) dotyczących uzyskania w/w środków oraz spodziewane wypłaty w b.r. kwoty refundacji z poszczególnych zadań.
 11. Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach ? Jeżeli tak prosimy o wskazanie według poniższego wzoru.
 12. Czy możliwe będzie zobowiązanie Gminy do składania w Banku lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych Kredytobiorcy dokumentów:

1)      kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Kredytobiorcy (sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb27S, Rb28S);

2)      rocznych sprawozdań z wykonania budżetu wraz z opinią RIO;

3)      w okresach rocznych, projektów uchwał budżetowych oraz projektów WPF na kolejny rok wraz ze stosownymi opiniami RIO;

4)      innych dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej Gminy Skołyszyn ?

 1. Zwracamy się również z prośbą o udostępnienie następujących dokumentów:

1)      Sprawozdania budżetowe Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27S i Rb28S za IV kwartał 2012 r.

2)      Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2013 r.

3)      W przypadku posiadania bardziej aktualnej wersji WPF wraz z załącznikami proszę o jej przedłożenie w Banku (w posiadaniu Banku znajduje się uchwała WPF z 29.05.2014 r. Nr XXXIV/227/2014).

4)      W przypadku jakichkolwiek zmian uchwały budżetowej na 2014 r. dokonanych po dniu 24.06.2014 r. w zakresie dotyczącym  zmiany limitu zobowiązań z tyt. zaciąganych kredytów i pożyczek, zmiany wielkości dochodów i wydatków oraz wielkości deficytu w 2014 r. – prosimy o odpowiednie uchwały.

 

Treść odpowiedzi:


Ad. 1

TAK.

 

Ad. 2

NIE.

 

Ad. 3

Wykazywane są m.in.: zaliczki alimentacyjne, podatki, należności z tytułu opłat za wodę, ścieki.

 

Ad.4.

Gmina nie będzie podawać wymaganych informacji.

 

Ad.5.

NIE.

 

Ad.6.

NIE.


Ad.7.

Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Informacje zawarto w załącznikach do SIWZ.

 

Ad.8.

NIE

 

Ad.9.

NIE.

 

Ad.10.

Gmina nie będzie podawać wymaganych informacji.

 

Ad.11.

NIE.

 

Ad.12.

Dokumenty wymienione w ppkt 1, 2, 3 Gmina może umieszczać na stronie internetowej lub przesyłać Bankowi według potrzeb.

 

Ad.13.

Ppkt 1 - Gmina nie będzie udostepniać wymienionych sprawozdań.

Ppkt 2 – Opinię RIO zamieszczono w załączniku Nr 6.4 do SIWZ.

Ppkt 3 – Podana wersja WPF jest aktualna na dzień dzisiejszy.

Ppkt 4 – Od wskazanego okresu nie podejmowano takich uchwał.

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn