ZMIANA SIWZ
Nowa strona 8

Skołyszyn, dn. 2014-07-24

 

Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

 

GPIR.z.271.6.2014

 

ZMIANA SIWZ

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego
w wysokości: 1 478 363,00 zł, przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”


 

Działając w trybie artykułu 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póŸn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez załączenie nowego załącznika Nr 2 – istotnych postanowień umowy.

 

W załączeniu poprawiony załącznik.

 

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
Zał.Nr 2 do SIWZ - istotne postanowienia umowy.doc