Zapytanie ofertowe
Nowa strona 9

GMINA SKOŁYSZYN –

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKOŁYSZYNIE

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

                        Skołyszyn, dn. 2014-07-24

GPIR.z.m.271.17.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Termomodernizacja dachu budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skołyszynie”.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie termomodernizacji dachu (stropodachu) budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie.

W ramach zamówienia należy m.in. wykonać:

ˇ       Demontaż istniejących rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich;

ˇ       Rozbiórka czapek kominowych i części zniszczonych kominów;

ˇ       Przedłużenie – wymurowanie istniejących kominów o 20 cm, wykonanie betonowych czapek kominowych gr. 6 cm, ocieplenie kominów płytami styropianowymi metodą lekką mokrą;

ˇ       Rozbiórka istniejącego pokrycia z papy, wyrównanie I zagruntowanie podłoża pod ułożenie warstwy termomodernizacyjnej;

ˇ       Skucie gzymzu podrynnowego na budynku;

ˇ       Przedłużenie okapu na dachu o 40 cm poprzez montaż elementów drewnianych (krokwie, deski podrynnowe, płyty OSB) oraz wykonanie obróbki blacharskiej okapu;

ˇ       Podmurowanie ścianek szczytowych od strony zachodniej o 24 cm i ich otynkowanie;

ˇ       Przymocowanie płyty OSB na ściankach szczytowych szerokości 45 cm z okapem od strony zewnętrznej 17 cm wraz z wykonaniem obróbek blacharskich;

ˇ       Przyklejenie płyt styropapy grubości 15 cm do podłoża stropodachu na warstwie lepiku asfaltowego;

ˇ       Wykonanie obróbek kominów i ścian szczytowych papą termozgrzewalną;

ˇ       Pokrycie warstwy styropapy papą termozgrzewalną wierzchniego krycia.

 

Szczegóły wykonania zamówienia zawiera załączony do zapytania przedmiar robót, będącym załącznikiem Nr 3 do zapytania.

 

Termin wykonania zamówienia:  

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 15 wrzesień 2014 r.

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania.

Ofertę należy przygotować w oparciu o w/w opis zamówienia oraz załączony przedmiar robót
(zał. Nr 3).

 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania,  do dnia:  1 sierpień 2014 r.  do godz. 14:30

Do oferty należy załączyć:

-  wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania;

Ofertę można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej.

Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie
w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30.

Ofertę w formie elektronicznej należy składać na adres e-mai: przetargi@skolyszyn.pl
w terminie do dnia 1 sierpień 2014 r. do godz. 14:30. Należy przesłać podpisany skan formularza ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Oferta powinna być podpisania przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, wszystkie załączniki do oferty (kserokopie) powinny być potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej  kryteria zamówienia, która oferuje najniższy koszt wykonania zadania.

Niekompletne oferty (nie złożone na formularzu, bez projektu umowy, nie podpisane przez Wykonawcę)  zostaną odrzucone. Dotyczy to również ofert, które nie potwierdzają spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Wybór oferty nastąpi do dnia:  10 sierpień 2014 r.

 

Zamawiający nie przewiduje procedury uzupełniania oferty.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póŸn.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

 

 

 

Załączniki:

1.    Formularz ofertowy.

2.    Projekt umowy.

3.    Przedmiar robót.

 

mgr Zenon Szura
Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
Zał.Nr 1 - formularz oferty.doc
Zał.Nr 2 - Projekt umowy.doc
Zał.Nr 3 - Przedmiar robót - dach GOPS.pdf