Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym
GPIR.g.6840.6.2014                                                             Skołyszyn, dnia 1 sierpnia 2014 r.

 

                    O G Ł O S Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4,  art. 40 ust. 1, pkt 1, art. 40, ust. 3   i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r.,  poz. 518./, §  3 ust. 1, § 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, § 6 ust. 1, 3, 4, 7, § 9  i  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r.  Nr 207,  poz. 2108  z póŸn. zm./  - Wójt Gminy Skołyszyn  o g ł a s z a:

 

                              I  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

 

na zbycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer:  147/1 o pow. 0.1163 ha,  położonej na terenie wsi Sławęcin, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, ujawnionej w księdze wieczystej KS1J /00059144/1 Sądu Rejonowego w Jaśle.

Nieruchomość leży w miejscowości Sławęcin. Działka usytuowana jest w terenie o zmiennej konfiguracji i leży w terenie o spadku w kierunku zachodnim. Leży w sąsiedztwie terenów rolnych i graniczy  z terenami zakrzaczonymi  i zalesionymi. Na terenie działki znajduje się budynek mieszkalno-gospodarczy drewniany, budynek gospodarczy murowany, studnia kopana, piwnica ziemna betonowa. Brak jest przyłącza elektrycznego oraz innych sieci. Teren działki jest zakrzaczony głównie wierzbą oraz olchą. Budynek mieszkalno-gospodarczy  i budynek gospodarczy znajdują się w złym stanie technicznym.

Nieruchomość znajduje się w II strefie rolniczej przestrzeni produkcyjnej jako „ROLNICTWO ZINTEGROWANE I EKOLOGICZNE” wg. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skołyszyn zatwierdzonego Uchwałą  Nr IV/31/01 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 30 sierpnia 2001 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stracił ważność  z dniem  31 grudnia 2003 r.

Zagospodarowanie wg. studium oraz decyzji administracyjnych określonych  w przepisach odrębnych uzyskanych we własnym zakresie.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ujawnionymi w księdze wieczystej  jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości:  7.000,00 zł /słownie: siedem tysięcy złotych 00/100 groszy/, brutto.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 147/1 o pow. 0.1163 ha, położonej na terenie wsi Sławęcin  odbędzie się w dniu  10 września 2014 r. /tj. środa/  o godz. 900. w Urzędzie Gminy  Skołyszyn, sala Nr 7.

W przetargu mogą brać udział osoby które wpłacą wadium /w pieniądzu/ w wysokości 20 % ceny wywoławczej  nieruchomości, w kwocie: 1.400,00 zł /słownie: jeden tysiąc czterysta i złotych 00/100/ brutto, w kasie Urzędu Gminy Skołyszyn lub na konto Gminy Skołyszyn: Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie  76 8627 1037 2003 5000 0459 0001 w takim terminie by pieniądze wpłynęły na konto lub zostały wpłacone najpóŸniej  w dniu 4 września 2014 r.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

 

  

Wpłacone wadium zostanie:

 

-        zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

-       zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie póŸniej niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,

 

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną, prawną lub cudzoziemca  winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami lub zezwoleniami.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściwy organ może odwołać przetarg z ważnych powodów, poprzez podanie informacji o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy  Skołyszyn, pok. Nr 22, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.skolyszyn.pl Urzędu Gminy Skołyszyn lub telefonicznie pod numerem telefonu  /13 / 449 - 17 - 31/.

 

 

 Załączniki
Zarządzenie nr 120/2014 - w sprawie ogłoszenie i przerowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
Ogłoszenie