OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Skołyszyn, dn. 2014-08-06

znak sprawy: GPIR.z.271.6.2014

 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Udzielenie kredytu długoterminowego w  wysokości: 1 478 363,00 zł, przeznaczonego na oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  5

Liczba ofert odrzuconych: 0

Wykaz złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Punktacja

cena (100%)

1

Getin Noble Bank S.A.
ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa

163 993,22 zł

81,48 pkt

2

SGB Bank S.A.
ul. Szarych Szeregów 23a 60-462 Poznań

146 609,61 zł

91,14 pkt

3

Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział
w Skołyszynie 38-242 Skołyszyn 250

136 456,55 zł

97,92 pkt

4

Bank Spółdzielczy w Rymanowie
ul. Rynek 14 38-480 Rymanów

138 625,27 zł

96,38 pkt

5

ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Oddział w Rzeszowie
Al. Rejtana 20 35-310 Rzeszów

133 613,77 zł

100 pkt

               

Wybrano ofertę złożoną przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Oddział w Rzeszowie Al. Rejtana 20 35-310 Rzeszów

 

Umowa z Wykonawcą może zostać zawarta bez zachowania terminów, o których mowa 
w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z póŸn.zm.).

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn