Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Skołyszyn, dn. 2014-08-13

znak sprawy: GPIR.z.271.8.2014

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa dróg gminnych w Gminie Skołyszyn – wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych – II etap”

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  2

Liczba ofert odrzuconych: 0

Wykaz złożonych ofert:

 

1)     EUROVIA Polska S.A. ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce.

Część I - Cena oferty brutto: 359 916,95 zł, okres gwarancji: 72 m-ce.

Punktacja: Cena 88,24 pkt;  Okres gwarancji – 5 pkt;   Ogółem – 93,24 pkt.

Część II - Cena oferty brutto: 27 544,18 zł, okres gwarancji: 72 m-ce.

Punktacja: Cena 62,34 pkt;  Okres gwarancji – 5 pkt;   Ogółem – 67,34 pkt.

Część III - Cena oferty brutto: 38 548,53 zł, okres gwarancji: 72 m-ce.

Punktacja: Cena 67,95 pkt;  Okres gwarancji – 5 pkt;   Ogółem – 72,95 pkt.

 

2)     Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30.

Część I - Cena oferty brutto: 334 309,23 zł, okres gwarancji: 36 m-cy.

Punktacja: Cena -  95 pkt;   Okres gwarancji -  2,5 pkt;   Ogółem – 97,50 pkt.

Część II - Cena oferty brutto: 18 073,84 zł, okres gwarancji: 36 m-cy.

Punktacja: Cena -  95 pkt;   Okres gwarancji -  2,5 pkt;   Ogółem – 97,50 pkt.

Część III - Cena oferty brutto: 27 572,76 zł, okres gwarancji: 36 m-cy.

Punktacja: Cena -  95 pkt;   Okres gwarancji -  2,5 pkt;   Ogółem – 97,50 pkt

               

Wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. 
z o.o. w Jaśle
38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30, z ceną oferty:

Część I – 334 309,23 zł brutto.

Część II –  18 073,84 zł brutto.

Część III – 27 572,76 zł brutto

 

 

Umowa z Wykonawcą może zostać zawarta bez zachowania terminów, o których mowa 
w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z póŸn.zm.).

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn