Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Nowa strona 8

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 178305-2014 z dnia 2014-08-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skołyszyn
Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę dwóch odcinków dróg gminnych o łącznej długości 1400 mb o nawierzchni żwirowej zlokalizowanych w jednym ciągu drogi. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno -...   Termin składania ofert: 2014-09-03

 

Numer ogłoszenia: 179563 - 2014; data zamieszczenia: 21.08.2014


 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 178305 - 2014 data 19.08.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĽCY

Gmina Skołyszyn, Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn, woj. podkarpackie, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że w udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn