Ogłoszenie o zamówieniu
Nowa strona 8

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Skołyszyn: Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego i ekologicznego dla OSP Skołyszyn.
Numer ogłoszenia: 183187 - 2014; data zamieszczenia: 27.08.2014

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĽCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skołyszyn , Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn, woj. podkarpackie, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĽCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego i ekologicznego dla OSP Skołyszyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie. Zamówienie obejmuje zabudowę pożarniczą pojazdu. Pojazd musi spełniać m.in. następujące wymogi: 1) Wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym. Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z Rozporządzeniem MSWIA z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 z póŸn.zm.) wraz z Rozporządzeniem zmieniającym - Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji, z którego wyciąg musi zostać dostarczony wraz z pojazdem. Pojazd musi spełniać wymagania dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego. 2) Wymagania techniczno-użytkowe określone w pkt 4.1, 4.2 i 4.3.2 Załącznika Nr 2 do Rozporządzenia MSWiA z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z póŸn.zm.). Podwozie musi posiadać świadectwo homologacji. 3) Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. 4) Podstawowe parametry pojazdu: -rok produkcji podwozia nie starszy niż 2014 r. (pojazd fabrycznie nowy); - całkowita masa samochodu gotowego do akcji nie przekraczająca 16000 kg; - Kabina fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa, zapewniająca dostęp do silnika, sześcioosobowa, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy),Kabina wyposażona w: klimatyzację, indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy, niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony, zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny, elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy, elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy, lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane (główne i szerokokątne),lusterko rampowe-krawężnikowe z prawej strony, lusterko rampowe- dojazdowe, przednie, poręcz do trzymania w tylnej części kabiny, wywietrznik dachowy. Kabina wyposażona dodatkowo w: uchwyty na 4 aparaty oddechowe, umieszczone
w oparciach tylnych siedzeń, schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny. - silnik wysokoprężny
o mocy minimum 220 kW spełniający normy emisji spalin minimum EURO 6; - Pojazd wyposażony
w podwozie drogowe w układzie napędowym 4x4 - uterenowiony z: przekładnią rozdzielczą
z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych; blokadą mechanizmu różnicowego osi tylnej , przedniej oraz międzyosiowego; napędem stałym osi przedniej; na osi przedniej koła pojedyncze , na osi tylnej koła podwójne; - Zawieszenie osi przedniej i tylnej: mechaniczne - resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów. - skrzynia biegów - manualna min. 6 biegowa plus wsteczny; - system ABS- z możliwością odłączenia podczas jazdy w terenie; - kolor pojazdu: elementy podwozia, rama - w kolorze czarnym lub zbliżonym; błotniki i zderzaki - w kolorze białym; żaluzje skrytek - w kolorze naturalnym aluminium; kabina, zabudowa- w kolorze czerwonym RAL 3000. - Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy (paszczowy) typ 40 wg PN-92/S48023 oraz złącza elektryczne i pneumatyczne dostosowane do przyczep, zgodnie z homologacją podwozia o masie min. 10 ton; dodatkowo pojazd wyposażony w zaczep kulowy do ciągnięcia przyczep o masie do 3,5 t, - Pojazd wyposażony w sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy. 5) Podstawowe parametry zabudowy pożarniczej: - Konstrukcja i poszycie zewnętrzne, wykonane w całości z materiałów kompozytowych, wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną gładką blachą aluminiową, balustrady ochronne boczne -dachu wykonane ze specjalnych materiałów kompozytowych, po trzy skrytki na bokach pojazdu (w układzie 3+3+1), pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana kompozytowa osłona ochronno-maskująca; - Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami aluminiowymi Drzwi żaluzjowe wyposażone w zamki, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji -typu rurkowego; - W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia: radiotelefon samochodowy o parametrach min: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz; radio z odtwarzaczem CD; podest do ładowarek radiostacji przenośnych
i latarek z wyłącznikiem; - zbiornik wody o pojemności 2.5 m3, wykonany z materiału kompozytowego; - zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody, zintegrowany ze zbiornikiem wody, wykonany z materiału kompozytowego; - pojazd wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności; - w pojeŸdzie zamontowana autopompa dwuzakresowa ogrzewana niezależnie z układu chłodzenia silnika pojazdu, wydajność min. 2400 l/min, przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5 m, wydajność stopnia wysokiego ciśnienia, min. 400 l/min przy ciśnieniu 40 bar; - pojazd wyposażony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe, z najaśnicami o mocy nie mniejszej niż 2000 W o wysokości minimum 5 m od podłoża; podłączony do agregatu będącego na wyposażeniu pojazdu; - pojazd wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy minimum 2,2 kVA; - pojazd wyposażony w działko wodno-pianowe zamontowane na dachu zabudowy o regulowanej wydajności minimum 800÷1600 l /min. Działko musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP; - z przodu pojazdu zamontowana wyciągarka elektryczna o uciągu min. 8 t z zabezpieczeniem przeciążeniowym, lina o długości co najmniej 25 m; - przewidziane miejsce i uchwyty do montażu wyposażenia przewidzianego dla tego typu pojazdów (zgodnie za wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczycch...); na dachu przewidziane miejsce do montażu drabiny, pojazd wyposażony w skrzynię dachową; drobny sprzęt umieszczony w skrytkach; - w pojeŸdzie zamontowane zraszacze zasilane autopompą, sterowane
z kabiny kierowcy; dwa zraszacze z przodu i dwa pomiędzy kołami pojazdu; - Pojazd wyposażony
w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 200W; Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie, zmiana modulacji dŸwiękowej sygnału poprzez klakson pojazdu, na dachu kabiny zamontowana nadbudowa z zamontowaną , lampą zespolona z napisem STRAŻ z głośnikiem i dwie wyprofilowane lampy niebieskie LED, oraz zamontowane dwie lampy dalekosiężne; dodatkowo 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu; Na ścianie tylnej pojazdu, wyprofilowane dwie lampy niebieskie oraz fala świetlna LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia, Na ścianie dolnej tylnej nadwozia z lewej i prawej strony zamontowane dwie lampy zespolone tylne z zabezpieczeniami ochronnymi. 6) Warunki gwarancji: - gwarancja na podwozie silnik i podzespoły - minimum 24 m-ce; - gwarancja na zabudowę pożarniczą - minimum 24 m-ce; 4. Szczegółowy opis dostarczanego pojazdu wyszczególniony został
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofercie Wykonawcy. Parametry nieokreślone
w niniejszej specyfikacji (z wyłączeniem elementów wyposażenia nie wchodzących w skład zamówienia) muszą być zgodne z Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych (dotyczących średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego) - Edycja II - marzec 2006.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 07.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 (dziesięć tysięcy) PLN. 2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z póŸn.zm.). 4. Wadium wniesione w formach innych niż pieniądz (gwarancje, poręczenia) muszą mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny (tzw. gwarancja na pierwsze żądanie) oraz muszą zostać przedłożone w formie oryginału. Gwarancja zapłaty wadium musi być ważna co najmniej przez cały okres związania ofertą, tj. 30 dni. W przypadku przedłożenia kopii dokumentu, lub dokument nie będzie spełniał wymagań formalnych - oferta nie będzie zabezpieczona wadium i Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.
W dokumencie złożonej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej muszą być zawarte wszystkie możliwości zatrzymania wadium przez Zamawiającego określone w art. 46 ustawy PZP, tj: 1) Jeżeli Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie. 2) Jeżeli Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4) Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że w udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu musi zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, w BS Biecz Oddział w Skołyszynie Nr 92 8627 1037 2003 5000 0459 0004. Wadium wniesione w pieniądzu w inny sposób (wpłata w kasie, wpłata w banku) nie będzie uznane za wadium wniesione w sposób prawidłowy. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,
z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 10. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że w udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĽ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĽCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĽ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

opisy, fotografie poglądowe oferowanego pojazdu, w kolorze z wymiarami pojazdu

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz następujące dokumenty określające co najmniej: 1) zakres udostępnianych zasobów; 2) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem; 3) zakres i okres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Powyższe wymogi dotyczą również wskazanych przez Wykonawcę podwykonawców, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby podwykonawcy. Jeżeli przed podpisaniem umowy lub w trakcie realizacji umowy Wykonawca zgłosi zmianę lub rezygnację z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 1 - to Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy dotyczących: 1) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany stawki podatku VAT. 2) Zmiany przedstawiciela Zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia -po stronie Wykonawcy.
3) Zmiany z danych osobowych oraz rachunku bankowego. 4) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: a) wydłużenie terminu zakończenia realizacji umowy na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających realizację zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; b) wydłużenie terminu zakończenia realizacji umowy w przypadku uwzględnienia wniosku Zamawiającego o przedłużenie terminu do instytucji przyznających dofinansowanie. 5) Zmiany wymienione w ppkt 4 wymagają sporządzenia protokołów konieczności, pisemnej akceptacji Zamawiającego i podmiotów przyznających dofinansowanie. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=wysw&grupa=36
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
w Skołyszynie 38-242 Skołyszyn 12, pok. nr 23, tel. 013 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751 w dni robocze, w godz.: od 7:30 do 14:30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2014 godzina 10:30, miejsce: Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Skołyszynie - pok. Nr 8 UG Skołyszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 1. Od czynności Zamawiającego niezgodnej z przepisami ustawy PZP podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany, Wykonawcy, który ma interes w uzyskaniu zamówienia, poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - przysługuje odwołanie. 2. W związku z wartością zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP odwołanie w przypadku tego zamówienia przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP.
7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie PZP dla tej czynności. 9. Na czynności, o których mowa w pkt. 8, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 2. 10. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub elektronicznie, albow terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 10 i 11 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 15. Zamawiający, nie póŸniej niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 16. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie póŸniej niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej - wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
17. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 18. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 19. Szczegóły dalszego postępowania odwoławczego zawiera ustawa PZP - Dział VI - Środki ochrony prawnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Zenon Szura

Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
SIWZ -Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Skołyszyn.pdf
Zał.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc
Zał.Nr 1a do SIWZ - szczegółowy opis dostawy.doc
Zał.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy.doc
Zał.Nr 3 do SIWZ - Szczególowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
Zał.Nr 4 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
Zał.Nr 5 do SIWZ - wykaz dostaw.doc
Zał.Nr 6 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
Zał.Nr 7 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc