Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Nowa strona 8

Skołyszyn, dn. 2013-11-26

znak sprawy: GPIR.271.17.2013

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach.”

 

 

Działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z póŸn.zm.) - informuję, że postępowanie zostaje unieważnione, ze względu na to, że nie złożono żadnej oferty w postępowaniu.

 

                  

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn