ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ
Nowa strona 8

Skołyszyn, dn. 2014-09-01

Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

 

GPIR.z.271.12.2014

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego pn. „Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego i ekologicznego dla OSP Skołyszyn”


 

Działając w trybie artykułu 38 ust. 2  i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póŸn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, otrzymanych przez Wykonawców wraz z odpowiedziami oraz dokonuje zmiany niektórych zapisów SIWZ.


Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu na fabrycznie nowym i nieużywanym podwoziu z 2013 roku ?

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie podwozia z tłokowym silnikiem spalinowym spełniającym europejską normę emisji spalin EURO 5 ?

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z silnikiem  o mocy 205 kW?

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu wyposażonego w zbiorniki  na środki gaśnicze wykonane z blachy nierdzewnej ?

Pytanie 5:

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z balustradami bocznymi na zabudowie wykonanych ze stali nierdzewnej ?

Pytanie 6:

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z maskownicą pomiędzy kabiną kierowcy a zabudową wykonaną ze stali nierdzewnej ?

Pytanie 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu, który ma mocowanie aparatów w minimalnym stopniu ograniczającym powierzchnię siedziska tylnej ławki ?

Pytanie 8:   

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu którego zabudowa wykonaną   jest z  profili z

aluminiowych  oraz  ze stali nierdzewnej ?

Pytanie 9:   

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu wyposażonego w koła pojedyncze na tylnej osi ?

Pytanie 10:  

W zał. Nr 3 do SIWZ Zamawiający wymaga dostarczenia świadectwa dopuszczenia CNBOP najpóŸniej w dniu odbioru pojazdu, natomiast w zał. Nr 1a do SIWZ Zamawiający wymaga tego dokumentu zarówno na dzień składania ofert, jak i na dzień odbioru samochodu. W celu ujednolicenia zapisów czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie świadectwa dopuszczenia CNBOP najpóŸniej  na dzień odbioru pojazdu ?

Pytanie 11:

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie świadectwa homologacji najpóŸniej na dzień odbioru pojazdu ?

Uzasadnienie :

Pytanie 1, 2.

Do końca pierwszego półrocza 2015 roku można rejestrować pojazdy wyprodukowane w 2013 roku z tłokowym silnikiem spalinowym spełniającym europejską normę emisji spalin Euro 5, których numery podwozia VIN zostały wpisane na listę Ministra Transportu dopuszczonych do rejestracji w okresie przejściowym. W przedmiotowym przetargu chcielibyśmy zaoferować Państwu średni samochód ratowniczo - gaśniczy zabudowany na podwoziu Iveco Eurocargo ML150E28WS D, który to jest dopuszczony do rejestracji w tym okresie przejściowym. Ponadto pojazdy wyposażone w nowe technologicznie rozwiązania silnikowe mogą posiadać „choroby wieku dziecięcego", a co za tym idzie pojazdy wyposażone w silniki spełniające normę ËURO 5 są sprawdzone i tańsze w eksploatacji.

Pytanie 3.

Charakterystyka przyspieszenia pojazdów w ruchu drogowym jest uzależniona od momentu obrotowego silnika, który bezpośrednio pochodzi od jego pojemności, a nie od ilości koni mechanicznych. Moc silnika nie jest wykorzystywana w normalnej eksploatacji. Pojazdy z silnikami
o większej mocy, a mniejszej pojemności silnika oraz mniejszym momencie obrotowym mają znacznie dłuższy czas przyspieszania, tak więc zmiana mocy silnika z 220kW na 205kW nie spowoduje odczuwalnej zmiany oraz nie będzie miała wpływu na warunki trakcyjne pojazdu i odczucia kierowcy co do dynamiki pojazdu.

 

Treść odpowiedzi:


Ad. 1

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Wykonawca winien zaoferować pojazd fabrycznie  nowy, rok produkcji 2014.

Ad. 2

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Zamawiający planuje zakup pojazdu w całości wyprodukowanego w 2014 r. , z aktualnie obowiązującą normą emisji spalin Euro 6.

Ad. 3

TAK. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ i wyraża zgodę na dostarczenie samochodu z silnikiem o mocy 205 kW.

Ad. 4

Nie. Zamawiający oczekuje wykonania zamówienia  zgodnie z SIWZ.

Ad. 5

Nie.   Obowiązują zapisy w SIWZ.

Ad. 6

Nie.   Obowiązują zapisy w SIWZ.

Ad. 7

Nie. Uchwyty na aparaty  nie powinny  zmniejszać przestrzeni załogi i ograniczać  powierzchni  siedziska.

Ad. 8

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Zamawiający wymaga aby konstrukcja i poszycie zewnętrzne  była wykonana z materiałów kompozytowych,  Pozostałe wykończenie może być wykonane z  profili  stalowo-aluminiowych i blach aluminiowych  anodowanych.

Ad. 9

Nie. Zamawiający, nie wyraża zgody na dostarczenie samochodu z ogumieniem pojedynczym  na osi  tylnej. Obowiązują zapisy SIWZ.

Ad. 10

Zamawiający wymaga dostarczenia świadectwa dopuszczenia CNBOP najpóŸniej w dniu odbioru pojazdu.

Ad. 11

Zamawiający wymaga dostarczenia świadectwa homologacji najpóŸniej na dzień odbioru pojazdu.

 

 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający załącza poprawiony załącznik Nr 1a do SIWZ i w związku ze zmianą treści ogłoszenia (zmiana mocy silnika) dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówienia.

Pozostałe zapisy SIWZ, w tym termin składania ofert nie ulegają zmianie.

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
Zał. - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.docx
Zał.Nr 1a do SIWZ - szczegółowy opis dostawy.doc