OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Nowa strona 8
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Skołyszyn, dn. 2014-09-04

znak sprawy: GPIR.z.271.10.2014

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 113661R „Wymiarki - Dutkowice” dz. nr ewid. 797, 836 w Bączalu Górnym w km 0+000 – 0+600 oraz Nr 113698R „Wymiarki” w kierunku Bąbaś w Skołyszynie dz. nr ewid. 836 w Bączalu Górnym i dz. nr ewid. 227 w Skołyszynie w km 0+200 – 1+000”

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  1

Liczba ofert odrzuconych: 0

Wykaz złożonych ofert:

 

1)    Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30.

Liczba otrzymanych pkt: cena: 95, okres gwarancji: 5, razem: 100.

        

Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. 
z o.o. w Jaśle 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30.

 

Umowa z Wykonawcą może zostać zawarta bez zachowania terminów, o których mowa 
w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z póŸn.zm.).

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn