OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Skołyszyn, dn. 2014-09-05

znak sprawy: GPIR.z.271.11.2014

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Remont drogi gminnej „Dworki” Nr 113657R w m. Jabłonica i Lipnica Górna”

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  3

Liczba ofert odrzuconych: 0

Wykaz złożonych ofert:

 

1)     STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

      Punktacja: Cena -  80,82 pkt;   Okres gwarancji -  1,67 pkt;   Ogółem – 82,49 pkt.

2)     EUROVIA Polska S.A. ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce.

      Punktacja: Cena -  90,54 pkt;   Okres gwarancji -  5 pkt;   Ogółem – 95,54 pkt.

3)     Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30.

      Punktacja: Cena -  95 pkt;   Okres gwarancji -  5 pkt;   Ogółem – 100 pkt.

               

Wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. 
z o.o. w Jaśle
38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30.

 

 

Umowa z Wykonawcą może zostać zawarta bez zachowania terminów, o których mowa 
w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z póŸn.zm.).

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn