Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
Nowa strona 8

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Skołyszyn: Świadczenie usług magazynowania, wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Przysieki, gm. Skołyszyn w miesiącach od I do XI 2015 roku
Numer ogłoszenia: 195201 - 2014; data zamieszczenia: 12.09.2014

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĽCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skołyszyn , Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn, woj. podkarpackie, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĽCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług magazynowania, wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Przysieki, gm. Skołyszyn w miesiącach od I do XI 2015 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: magazynowanie, załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach w 2015 r. - w ilości ok. 990 Mg z tym, że: - zagospodarowanie osadów poprzez stosowanie na gruntach może nastąpić w miesiącach od 01.03.2015 r. do 30.11.2015 r., - w okresie od 01.01.2015 r. do 28.02.2015 r. osady będą magazynowane na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach,
z możliwością wydłużenia tego okresu z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające zagospodarowanie osadów na gruntach, z przeznaczeniem do wywozu
i zagospodarowania przez Wykonawcę po tym okresie czasu. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia jest zobowiązany spełnić wymogi określone przepisami: Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z póŸn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 924), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 167 3), Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z póŸn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. z 2011 r. Nr 86 poz. 476), Ustawą z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 z póŸn. zm.), Dyrektywą Rady nr 91)676)EEC z dnia 12.12.1991 r. dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego oraz zapisami Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej wydanym w 2004 r. przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Środowiska w Warszawie. Wykonawca realizując zadanie, w okresie od 01.01.2015 r. do 28.02.2015 r. będzie zobowiązany każdorazowo wytworzony podczas prasowania osad przeładowywać na swój koszt z kontenera o pojemności 7 m3 do zabezpieczonych przez siebie i na swój koszt szczelnych, plandekowanych (zasuwanych) kontenerów o pojemności min. 30 m3 i magazynować go na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach. Szacowania w tym okresie ilość osadu do magazynowania to ok. 180 m3. Okres magazynowania może się wydłużyć z uwagi na warunki pogodowe, uniemożliwiające stosowanie osadów na gruntach (grunty zamarznięte, pokryte śniegiem). W okresie od 01.03.2015 r. do 30.11.2015 r. z wyjątkiem wyżej opisanej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zmagazynowany osad oraz sukcesywnie odbierać na bieżąco wytwarzany osad ściekowy w zgromadzonym kontenerze o pojemności 7 m3. Dopuszcza się możliwość w okresie od 01.03.2015 r. do 30.11.2015 r.: - podstawiania zamiennych kontenerów będących własnością Wykonawcy o wymiarach umożliwiających ich ustawienie pod podajnikiem wychodzącym z prasy taśmowej lub przyczepy ciągnikowej o wymiarach umożliwiających jej ustawienie pod podajnikiem wychodzącym z prasy taśmowej; - przeładunku osadu na koszt Wykonawcy z kontenera o pojemności 7 m3 do podstawionego środka transportu, przyczepy ciągnikowej lub kontenerów o większej pojemności (w przypadku ewentualnego magazynowania), zabezpieczonych przez Wykonawcę (ładowarką, koparko-ładowarką) - częstotliwość przeładunku: 3 - 4 razy w tygodniu (przy tym wariancie Wykonawca musi posiadać ładowarkę lub koparko-ładowarkę przystosowaną do przeładunku osadu wraz z osobą do obsługi z wymaganymi prawem uprawnieniami, która będzie wykonywać przeładunki osadu wg potrzeb Zamawiającego na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach); Wykonawca musi zapewnić na swój koszt: - szczelne, zamykane (plandekowane) kontenery o pojemności min. 30 m3 na magazynowany osad w okresie od 01.01.2015 r. do 28.02.2015 r. z uwzględnieniem przedłużenia się tego okresu z uwagi na warunki atmosferyczne uniemożliwiające zagospodarowanie osadów na gruntach, - przeładunki osadu, - wywóz zgromadzonego osadu
i zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi w trakcie realizacji zadania przepisami, - w przypadku braku możliwości zagospodarowania osadów w procesie R10 w miesiącu paŸdziernik i listopad z uwagi na to, że działki, którymi dysponuje Wykonawca są terenami czasowo zamarzniętymi i pokrytymi śniegiem zagospodarowanie wytworzonego osadu przez podmiot w procesie R3 na terenie województwa podkarpackiego, który to odzysk dopuszcza warunkowo Zamawiający z uwagi na koniec okresu obowiązywania umowy. Zamawiający dopuszcza jedynie zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach zagospodarowanie odpadów w procesie R 10 - Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska w obrębie województwa podkarpackiego w myśl art. 20 ust. 3 i 4 ustawy o odpadach. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z magazynowaniem, załadunkiem, ważeniem, transportem, wyładunkiem oraz przeładunkiem osadów, ubezpieczeniem na czas przewozu oraz związane z tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Koszt przeładunku osadu ładowarką lub ładowarko-koparką z kontenera o pojemności 7 m3 stanowiącego własność Zamawiającego do kontenerów służących magazynowaniu osadu będącymi własnością Wykonawcy lub do podstawionego środka transportu, (samochodu, przyczepy ciągnikowej), lub też pomiędzy kontenerami stanowiącymi własność Wykonawcy oraz pomiędzy kontenerami,
a środkami transportu Wykonawcy w celu jego wywozu do zagospodarowania będzie spoczywał na Wykonawcy. Częstotliwość przeładunku z kontenera o pojemności 7 m3 do ww. środków magazynowych i transportu wynosić będzie 3 - 4 razy w tygodniu. Wykonawca przy magazynowaniu osadu w okresie od 01.01.2015 r. do 28.02.2015 r. zobowiązuje się na swój koszt zabezpieczyć szczelne kontenery z plandeką lub zasuwane o pojemności, co najmniej 30 m3 każdy - na magazynowany osad w ilości ok. 180 Mg. Okres ten może ulec wydłużeniu z uwagi na warunki atmosferyczne uniemożliwiające zagospodarowanie osadów na gruntach, na co Wykonawca powinien być przygotowany ze względu na konieczność zabezpieczenia kolejnych kontenerów na magazynowany osad. Osad może być magazynowany tylko i wyłącznie na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy, a następnie odebrany od Zamawiającego i zagospodarowany przez Wykonawcę. W okresie od 01.03.2015 r. do 30.11.2015 r. Zamawiający również dopuszcza magazynowanie osadu na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach jednak nie dłużej niż przez okres 2 miesięcy, a następnie odebrany od Zamawiającego i zagospodarowany przez Wykonawcę. Obsługa kontenerów (plandekowanie, zasuwanie, rozsuwanie) służących do magazynowania osadów będzie leżeć po stronie Wykonawcy. Koszt ważenia każdorazowej objętości wywożonego osadu spoczywał będzie na Wykonawcy. Ważenie będzie odbywać się na wadze samochodowej, w atestowanym punkcie kontroli obustronnie uzgodnionym, możliwie najbliżej budynku oczyszczalni ścieków. Wykonawca zobowiązuje się do wywozu odpadów według potrzeb Zamawiającego z tym, że: a) Dla objętości osadu wynoszącej do 12 Mg wywóz musi nastąpić niezwłocznie, nie póŸniej niż w terminie 1 dnia od zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego koordynatorowi wyznaczonemu przez Wykonawcę lub innej osobie wskazanej przez Wykonawcę, b) Dla objętości osadu wynoszącej od 12 Mg do 30 Mg wywóz musi nastąpić w terminie 2 dni od zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego koordynatorowi wyznaczonemu przez Wykonawcę lub innej osobie wskazanej przez Wykonawcę, c) Dla objętości osadu wynoszącej od 30 Mg do 100 Mg wywóz musi nastąpić w terminie 3 dni od zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego koordynatorowi wyznaczonemu przez Wykonawcę lub innej osobie wskazanej przez Wykonawcę i nie może trwać dłużej niż 2 dni. d) Dla objętości osadu wynoszącej od 100 Mg do 250 Mg wywóz musi nastąpić w terminie 3 dni od zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego koordynatorowi wyznaczonemu przez Wykonawcę lub innej osobie wskazanej przez Wykonawcę i nie może trwać dłużej niż 5 dni. Sprzęt użyty przez Wykonawcę podczas usługi musi być: - szczelny (nie powodować wycieków), - sprawny technicznie, - stabilny (uniemożliwiający osuwanie się osadów i przedostawanie się poza pojazd), - mieć ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu osadów i pozwalającą na ich odbiór z oczyszczalni w wymaganym terminie realizacji..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.00.00-5, 90.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 (trzy tysiące) PLN. 2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z póŸn.zm.). 4. Wadium wniesione w formach innych niż pieniądz (gwarancje, poręczenia) muszą mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny (tzw. gwarancja na pierwsze żądanie) oraz muszą zostać przedłożone w formie oryginału. Gwarancja zapłaty wadium musi być ważna co najmniej przez cały okres związania ofertą, tj. 30 dni. W przypadku przedłożenia kopii dokumentu, lub dokument nie będzie spełniał wymagań formalnych - oferta nie będzie zabezpieczona wadium i Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.
W dokumencie złożonej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej muszą być zawarte wszystkie możliwości zatrzymania wadium przez Zamawiającego określone w art. 46 ustawy PZP, tj: 1) Jeżeli Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie. 2) Jeżeli Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4) Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub o świadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że w udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu musi zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, w BS Biecz Oddział w Skołyszynie Nr 95 8627 1037 2003 5000 0130 0001. Wadium wniesione w pieniądzu w inny sposób (wpłata w kasie, wpłata w banku) nie będzie uznane za wadium wniesione w sposób prawidłowy. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,
z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 10. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub o świadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że w udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĽ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

ˇ         aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz następujące dokumenty określające co najmniej: 1) zakres udostępnianych zasobów; 2) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem; 3) zakres i okres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy dotyczących: 1) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. 2) Zmiany przedstawiciela Zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia -po stronie Wykonawcy. 3) Zmiany z danych osobowych oraz rachunku bankowego. 4) Zmiany ilości (zmniejszenie lub zwiększenie) osadów objętych umową, które zostały podane szacunkowo. Cena jednostkowa wywozu 1 Mg osadów pozostaje niezmienna. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=wysw&grupa=36
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
w Skołyszynie 38-242 Skołyszyn 12, pok. nr 23, tel. 013 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751 w dni robocze, w godz.: od 7:30 do 14:30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2014 godzina 09:30, miejsce: Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Skołyszynie - pok. Nr 8 UG Skołyszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ: 1. Od czynności Zamawiającego niezgodnej
z przepisami ustawy PZP podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany, Wykonawcy, który ma interes w uzyskaniu zamówienia, poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - przysługuje odwołanie.
2. W związku z wartością zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP odwołanie w przypadku tego zamówienia przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP. 7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie PZP dla tej czynności. 9. Na czynności, o których mowa w pkt. 8, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 2. 10. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub elektronicznie, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 10 i 11 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 15. Zamawiający, nie póŸniej niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 16. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie póŸniej niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej - wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
17. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 18. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 19. Szczegóły dalszego postępowania odwoławczego zawiera ustawa PZP - Dział VI - Środki ochrony prawnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Zenon Szura

Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
SIWZ - Świadczenie usług wywozu osadu ściekowego w 2015 r.pdf
Zał.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc
Zał.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy.doc
Zał.Nr 3 do SIWZ - oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.doc
Zał.Nr 4 do SIWZ - wykaz uslug.doc
Zał.Nr 5 do SIWZ - wykaz sprzetu.doc
Zał.Nr 6 do SIWZ - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
Zał.Nr 7 do SIWZ - oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.doc