Zapytanie ofertowe
Nowa strona 8

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (13) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

                        Skołyszyn, dn. 2014-09-24

 

GPIR.z.m.271.24.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym wykonania zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej Góry – Bania w Jabłonicy”

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej Góry - Bania
w miejscowości Jabłonica o długości 280 mb, o nawierzchni żwirowej. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni  z mieszanek mineralno - bitumicznych wraz z podbudową oraz robotami ziemnymi.

Przyjęta technologia robót:

a)      ścinanie poboczy;

b)      cięcie i rozebranie nawierzchni asfaltowej;

c)      wykonanie koryta na poszerzeniu zjazdu wraz z wykonaniem podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm;

d)      profilowanie i zagęszczanie podłoża;

e)      wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych - warstwa dolna grubości 10 cm po zagęszczeniu;

f)        wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych - warstwa górna grubości 8 cm po zagęszczeniu;

g)      wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych: warstwa profilowa grubości 2 cm;

h)      wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych: warstwa ścieralna grubości 4 cm;

i)        wyprofilowanie i utwardzenie obustronnych poboczy mieszanką tłuczniową
o grubości 14 cm:

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowo – kosztorysowej (w skład której wchodzi: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót) oraz projekcie umowy.

 

Termin wykonania zamówienia: 

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 15 paŸdziernika 2014 r.

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy sporządzić  na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem do zapytania. Ofertę należy złożyć w oparciu o załączony do zapytania przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

 

 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania,  do dnia:  30 wrzesień 2014 r.  do godz. 15:00.  Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania.

Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej  kryteria zamówienia, która oferuje najniższy koszt wykonania zadania.

Niekompletne oferty nie będą brały udziału w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póŸn.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Projekt umowy.
  3. Przedmiar robót.
  4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zenon Szura

Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
Zał.Nr 1 - Formularz ofertowy.doc
Zał.Nr 2 - projekt umowy.doc
Zał.Nr 3 - Przedmiar robót.pdf
Zał.Nr 4 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru budowlanych.pdf