Informacja o wyniku przetargu
Nowa strona 9

Skołyszyn, dnia  22 września 2014 r.

 

 GPIR.g.6840.3.2014 

 

 I N F O R M A C J A

                       

WÓJTA GMINY W SKOŁYSZYNIE.

O WYNIKU PRZETARGU.

 

 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

 

1.      Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:  12 września 2014 r. godz. 1000,  I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie.

 

2.      Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: Województwo Podkarpackie, Gmina Skołyszyn, Jednostka ewidencyjna: Skołyszyn, Obręb: Harklowa, Właściciel: Gmina Skołyszyn, działka numer:  414/4 o pow. 0.1247 ha, księga wieczysta:  KS1J /00058348/4 Sądu Rejonowego w Jaśle.

 

3.      Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:  0

 

4.      Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

 

5.      Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 

 

Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 414/4 o pow. 0.1247 ha, położonej na terenie wsi Harklowa -  397.800,00 zł /słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych 00/100 groszy/, brutto.

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:   nikt nie przystąpił do przetargu.

 

6.      Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca      nieruchomości: przetarg zakończony wynikiem negatywnym.