Wykaz nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 240/2 o pow. 1.4155 ha,  położonej na terenie wsi  Siepietnica
Nowa strona 11

OGŁOSZENIE  NR   28/2014

WÓJTA GMINY SKOŁYSZYN

z dnia 22 września 2014 r.

 

                   

 

           Podaje się do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy Skołyszyn znajdują się wykaz nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 240/2 o pow. 1.4155 ha,  położonej na terenie wsi  Siepietnica, Gmina Skołyszyn wraz z składnikami majątkowymi, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu oraz wykazy nieruchomości lokalowych przeznaczonych do najmu z terenu wsi Skołyszyn i Harklowa, w drodze bezprzetargowej.

Wykazy te wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn, a ponadto można się z nim zapoznać w pok. Nr 22 i 20 tut. Urzędu w okresie od dnia 26 września 2014 r. do dnia 17 paŸdziernika 2014 r., a także na stronie internetowej  Gminy Skołyszyn i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.skolyszyn.pl  Gminy Skołyszyn.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom określonym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z póŸn. zm. /.                         

Termin składania wniosków przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości:  6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Możliwe jest również uzyskanie informacji telefonicznej pod numerem telefonu: /13/  449 -17 - 31/.