Zapytanie ofertowe
Nowa strona 11

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (13) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

                               Skołyszyn, dn. 2014-10-02

 

GPIR.z.m.271.28.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

                Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym wykonania zadania pn.: „Remont drogi gminnej Brzeziny w Bączalu Dolnym”

Przedmiot zamówienia obejmuje remont odcinka drogi gminnej „Brzeziny”
w miejscowości Bączal Dolny o długości 310 mb, o nawierzchni żwirowej. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni  z mieszanek mineralno - bitumicznych wraz z podbudową oraz robotami ziemnymi.

Przyjęta technologia robót:

a)       ścinanie poboczy;

b)       cięcie i rozebranie nawierzchni asfaltowej;

c)       profilowanie i zagęszczanie podłoża;

d)       wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych - warstwa górna grubości 10 cm po zagęszczeniu;

e)       wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych: warstwa profilowa grubości 2 cm;

f)        wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych: warstwa ścieralna grubości 4 cm;

g)       wyprofilowanie i utwardzenie obustronnych poboczy drogowych mieszanką tłuczniową o grubości 10 cm po zagęszczeniu.

h)       wyrównanie i wyprofilowanie mieszanką tłuczniową istniejących zjazdów z drogi gminnej.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowo – kosztorysowej (w skład której wchodzi: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót) oraz projekcie umowy.

 

Termin wykonania zamówienia: 

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 30 paŸdziernika 2014 r.

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy sporządzić  na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem do zapytania. Ofertę należy złożyć w oparciu o załączony do zapytania przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

 

 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania,  do dnia:  8 paŸdziernik 2014 r.  do godz. 15:00.  Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania.

Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej  kryteria zamówienia, która oferuje najniższy koszt wykonania zadania.

Niekompletne oferty nie będą brały udziału w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póŸn.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

 

Załączniki:

1.        Formularz ofertowy.

2.        Projekt umowy.

3.        Przedmiar robót.

4.        Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

 

Zenon Szura
Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
Zał.Nr 1 - Formularz ofertowy.doc
Zał.Nr 2 - projekt umowy.doc
Zał.Nr 3 - Przedmiar robót.pdf
Zał.Nr 4 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru budowlanych.pdf