OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Nowa strona 8
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Skołyszyn, dn. 2014-10-09

znak sprawy: GPIR.z.271.14.2014

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do zabudowań w miejscowości Przysieki – etap II i III”

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  3

Liczba ofert odrzuconych: 1

Wykaz złożonych ofert:

 

1)   Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 30 38-200 Jasło. Punktacja: cena – 89,24 pkt.

2)   Firma Usługowa „KINETA” Zbigniew Gajda Wróblowa 90, 38-212 Brzyska.
Oferta odrzucona.

3)   Spółdzielnia Usług Wodno – Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu „ROLWOD” 38-242 Skołyszyn 11. Punktacja: cena – 100 pkt.

        

Wybrano ofertę złożoną przez: Spółdzielnię Usług Wodno – Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu „ROLWOD” 38-242 Skołyszyn 11.

 

Informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 umowa może zostać zawarta po dniu
14 paŸdziernika 2014 r.

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z póŸn.zm.).

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn