Ogłoszenie
Nowa strona 9

GPIR.g.6840.9.10.11.12.2014

Skołyszyn, dnia 9 paŸdziernika 2014 r.

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, art. 40 ust. 1, pkt 1, art. 40, ust. 3 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r., poz. 518./, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, § 6 ust. 1, 3, 4, 7, § 9 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./ - Wójt Gminy Skołyszyn ogłasza:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na zbycie nieruchomości niezabudowanych, położonych we wsi Siepietnica, stanowiących własność Gminy Skołyszyn:

1. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działki ewidencyjne numer: 289/3 o pow. 0.6451 ha i 290/4 o pow. 0.0440 ha, tj. o łącznej pow. 0.6891 ha, położonej na terenie wsi Siepietnica, Gmina Skołyszyn, Powiat Jasło, Województwo Podkarpackie, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, której prawo własności zostało ujawnione w księdze wieczystej KS1J/00037884/0 Sądu Rejonowego w Jaśle.

Działki stanowią teren znajdujący się w przeważającej części pod wodami. Jest to teren poeksploatacyjny po wydobyciu żwiru, stanowiący naturalny zbiornik wodny. Na terenie działek brak jest urządzeń technicznych i specjalistycznych do hodowli ryb. Dojazd do stawu z drogi krajowej Nr 28 przez tereny kolejowe drogą początkowo utwardzoną, a następnie gruntową w skład której wchodzą grunty Skarbu Państwa i Gminy Skołyszyn, służebność gruntowa nie jest prawnie uregulowana. Otoczenie działek pod wodami zajmują grunty zakrzaczone i tereny zielone.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ujawnionymi w księdze wieczystej jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

Działki nr 289/3 i 290/4 leżą w terenie określonym jako „Budownictwo Agroturystyczne i Turystyczno-Rekreacyjne Poten”, tylko południowa część działki na długości 45 m leży w terenie „Rolnictwo Zintegrowane i Ekologiczne”, działka prawie w całości pokryta wodą, wg. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Skołyszyn, zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/31/01 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 30 sierpnia 2001 r. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r.

Zagospodarowanie wg studium oraz decyzji administracyjnych określonych w przepisach odrębnych uzyskanych we własnym zakresie.

Cena wywoławcza nieruchomości: 15.200,00 zł /słownie: piętnaście tysięcy dwieście złotych 00/00 groszy/ brutto.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działki ewidencyjne numer: 289/3 o pow. 0.6451 ha i 290/4 o pow. 0.0440 ha, tj. o łącznej pow. 0.6891 ha, położonej na terenie wsi Siepietnica odbędzie się w dniu 18 listopada 2014 r. /tj. wtorek/ o godz. 1030, w Urzędzie Gminy Skołyszyn, sala Nr 7.

W przetargu mogą brać udział osoby które wpłacą wadium /w pieniądzu/ w wysokości 20 % ceny wywoławczej nieruchomości, w kwocie: 3.040,00 zł /słownie: trzy tysiące czterdzieści złotych 00/100 groszy/ brutto, w kasie Urzędu Gminy Skołyszyn lub na konto Gminy Skołyszyn: Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001 w takim terminie by pieniądze wpłynęły na konto lub zostały wpłacone najpóŸniej w dniu 12 listopada 2014 r.

2. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 287/5 o pow. 0.0589 ha, położonej na terenie wsi Siepietnica, Gmina Skołyszyn, Powiat Jasło, Województwo Podkarpackie, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, której prawo własności zostało ujawnione w księdze wieczystej KS1J/00037884/0 Sądu Rejonowego w Jaśle.

Działka będące przedmiotem sprzedaży stanowi w przeważającej części teren znajdujący się pod wodami. Jest to teren poeksploatacyjny po wydobyciu żwiru, stanowią naturalny zbiornik wodny. Działka stanowi zachodnią część zbiornika wodnego nadającego się do okresowej hodowli ryb. Północna część działki stanowi teren zakrzaczony leżący przy drodze dojazdowej leżącej pomiędzy stawami.

Dojazd do stawu z drogi krajowej Nr 28 przez tereny kolejowe drogą początkowo utwardzoną, a następnie gruntową w skład której wchodzą grunty Skarbu Państwa i Gminy Skołyszyn, Służebność gruntowa nie jest prawnie uregulowana. Otoczenie działek zajmują grunty zakrzaczone i tereny zielone.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ujawnionymi w księdze wieczystej jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

Działka nr 287/5 leży w terenie „Rolnictwo Zintegrowane i Ekologiczne”, tylko północna część na długości 32 m leży w terenie określonym jako „Budownictwo Agroturystyczne i Turystyczno-Rekreacyjne Poten”, wg. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Skołyszyn, zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/31/01 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 30 sierpnia 2001 r. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r.

Zagospodarowanie wg studium oraz decyzji administracyjnych określonych w przepisach odrębnych uzyskanych we własnym zakresie.

Cena wywoławcza nieruchomości: 3.600,00 zł /słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/00 groszy/ brutto.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 287/5 o pow. 0.0589 ha, położonej na terenie wsi Siepietnica odbędzie się w dniu 18 listopada 2014 r. /tj.wtorek/ o godz. 12oo. w Urzędzie Gminy Skołyszyn, sala Nr 7.

W przetargu mogą brać udział osoby które wpłacą wadium /w pieniądzu/ w wysokości 20 % ceny wywoławczej nieruchomości, w kwocie: 720,00 zł /słownie: siedemset dwadzieścia złotych 00/100 groszy/ brutto, w kasie Urzędu Gminy Skołyszyn lub na konto Gminy Skołyszyn: Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001 w takim terminie by pieniądze wpłynęły na konto lub zostały wpłacone najpóŸniej w dniu 12 listopada 2014 r.

3. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 238/36 o pow. 0.0569 ha, położonej na terenie wsi Siepietnica, Gmina Skołyszyn, Powiat Jasło, Województwo Podkarpackie, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, której prawo własności zostało ujawnione w księdze wieczystej KS1J/00040615/8 Sądu Rejonowego w Jaśle.

Działka będąca przedmiotem sprzedaży stanowi w części teren zakrzaczony, w części użytek zielony zagospodarowany. Północna część działki stanowi teren zakrzaczony leżący przy drodze dojazdowej łączącej poszczególne stawy. Na terenie działki znajduje się wiata stalowa, częściowo osłonięta blachą, studnia głębinowa oraz elementy małej architektury w postaci stolików z ławeczkami, nie będące własnością Gminy Skołyszyn.

Dojazd do stawu z drogi krajowej Nr 28 przez tereny kolejowe drogą początkowo utwardzoną, a następnie gruntową w skład której wchodzą grunty Skarbu Państwa i Gminy Skołyszyn, Służebność gruntowa nie jest prawnie uregulowana. Otoczenie działek zajmują grunty zakrzaczone i tereny zielone.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ujawnionymi w księdze wieczystej jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

Działka będące przedmiotem sprzedaży stanowi w części teren zakrzaczony, w części użytek zielony zagospodarowany. Północna część działki stanowi teren zakrzaczony leżący przy drodze dojazdowej łączącej poszczególne stawy. Na terenie działki znajduje się wiata stalowa, częściowo osłonięta blachą, studnia głębinowa oraz elementy małej architektury w postaci stolików z ławeczkami, nie będące własnością Gminy Skołyszyn.

Działka nr 238/36 leży w terenie określonym jako „Rolnictwo Zintegrowane i Ekologiczne”, tylko północna część na długości 15 m leży w terenie określonym jako „Budownictwo Agroturystyczne i Turystyczno-Rekreacyjne Poten”, działka prawie w całości pokryta wodą, wg. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Skołyszyn, zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/31/01 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 30 sierpnia 2001 r. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r.

Zagospodarowanie wg studium oraz decyzji administracyjnych określonych w przepisach odrębnych uzyskanych we własnym zakresie.

Cena wywoławcza nieruchomości: 25.000,00 zł /słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/00 groszy/ brutto.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 238/36 o pow. 0.0569 ha, położonej na terenie wsi Siepietnica odbędzie się w dniu 18 listopada 2014 r. /tj. poniedziałek/ o godz. 1330, w Urzędzie Gminy Skołyszyn, sala Nr 7.

W przetargu mogą brać udział osoby które wpłacą wadium /w pieniądzu/ w wysokości 20 % ceny wywoławczej nieruchomości, w kwocie: 5.000,00 zł /słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 groszy/ brutto, w kasie Urzędu Gminy Skołyszyn lub na konto Gminy Skołyszyn: Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001 w takim terminie by pieniądze wpłynęły na konto lub zostały wpłacone najpóŸniej w dniu 7 listopada 2014 r.

W przetargach nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie póŸniej niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną, prawną lub cudzoziemca winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami lub zezwoleniami.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściwy organ może odwołać przetarg z ważnych powodów, poprzez podanie informacji o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Skołyszyn, pok. Nr 22, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.skolyszyn.pl Gminy Skołyszyn lub telefonicznie pod numerem telefonu /13/ 449-17-31/.

Mgr Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn

Załączniki:

1.   Zarządzenie Nr 164/2014

2.   Zarządzenie Nr 165/2014

3.   Zarządzenie Nr 166/2014