Ogłoszenie
Nowa strona 8

Skołyszyn, dnia  16 paŸdziernika 2014 r.

GPIR.g.6840.2.3.2013

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, art. 39 ust. 2,  art. 40 ust. 1, pkt. 1, art. 40 ust. 3 i art. 41 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  /Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z póŸn. zm./, §  3 ust. 1, § 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,   § 6 ust. 1, 7, § 9, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108  z póŸn. zm./  -  Wójt Gminy Skołyszyn  o g ł a s z a:

 

IV  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

 

 na zbycie nieruchomości niezabudowanych, we wsi Bączal Dolny, stanowiących własność Gminy Skołyszyn:

 

1.      Sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna numer:  367/2 o pow. 1.0699 ha,  położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, ujawnionej w księdze wieczystej KS1J /00034817/9 Sądu Rejonowego w Jaśle.

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż  nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 367/2 o pow. 1.0699 ha, położonej na terenie wsi Bączal Dolny, przeprowadzone w dniach:  2 paŸdziernika 2013 r. /I przetarg/ i 31 marca 2014 r.
/II przetarg/ i 9 września 2014 r. /III przetarg/ zakończyły się wynikiem negatywnym.

Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Bączal Dolny. Składa się użytków leśnych wg ewidencji gruntów. Działka posiada kształt zbliżony do trapezu i leży w terenie o spadku w kierunku zachodnim. Teren działki stanowi wyrobisko po eksploatacji gliny i część środkowa działki jest znacznie obniżona do jej granicy wschodniej i północnej. Na terenie działki znajduje się las liściasty z przewagą brzozy na obrzeżach działki, w jej części środkowej rośnie głównie iwa oraz olcha szara, znajdują się też pojedyncze dęby i jesiony. Na  terenie działki brak jest uzbrojenia.

Północna część działki na szerokości 60 m, znajduje się w strefie osadnictwa i położona jest w terenie Budownictwo Wielofunkcyjne „Mieszkalno-Usługowe ISTN.POTEN” wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skołyszyn zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/31/01 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 30 sierpnia 2001 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r.

Zagospodarowanie wg. studium oraz decyzji administracyjnych określonych w przepisach odrębnych uzyskanych we własnym zakresie.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ujawnionymi w księdze wieczystej  jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości:  21.285,00 zł /słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć  złotych 00/100 groszy/, brutto.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 367/2 o pow. 1.0699 ha, położonej na terenie wsi Bączal Dolny  odbędzie się w dniu 25 listopada 2014 r. /tj. wtorek/  o godz. 1030, w Urzędzie Gminy  Skołyszyn, sala Nr 7.

 

W przetargu mogą brać udział osoby które wpłacą wadium /w pieniądzu/ w wysokości 20 % ceny wywoławczej  nieruchomości, w kwocie: 4.257,00 zł /słownie: cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem złotych 00/100/ brutto, w kasie Urzędu Gminy Skołyszyn lub na konto Gminy Skołyszyn: Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001  w takim terminie by pieniądze wpłynęły na konto lub zostały wpłacone najpóŸniej  w dniu  18 listopada  2014 r.

 

2.      Sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działki ewidencyjne numer: 365/2 o pow. 1.2209 ha, położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, ujawnionej w księdze wieczystej KS1J /00034817/9 Sądu Rejonowego w Jaśle.

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż  nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer:  365/2 o pow. 1.2209 ha, położonej na terenie wsi Bączal Dolny przeprowadzone w dniach:  2 paŸdziernika 2013 r. /I przetarg/, 31 marca 2014 r.
/II przetarg/  i 9 września 2014 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Bączal Dolny. Zachodnią granicą działka przylega do drogi Bączal Dolny- Skołyszyn, północną granicę działki w części stanowi droga gminy  o nawierzchni żwirowej, w części działka graniczy z nieruchomościami wykorzystywanymi rolniczo. Od południa przylega do drogi stanowiącej własność gminy, zaś od wschodu graniczy z terenami użytkowanymi rolniczo. Posiada kształt prostokąta, teren działki  w części wschodniej posiada znaczne deniwelacje, w części zachodniej teren działki stanowi użytek zielony kośny. W pozostałej części teren działki jest zakrzaczony i zalesiony. Na terenie działki brak jest uzbrojenia. Działka jest obciążona służebnością przejazdu i przegonu przy północnej granicy w jej wschodniej części. W miejscu przebiegu służebności widoczne są w terenie koleiny, w związku z wcześniej prowadzoną eksploatacją gliny. 

Nieruchomość położona jest w terenach: Budownictwo Wielofunkcyjne „Mieszkalno-Usługowe  ISTN.POTEN” wg Studium Uwarunkowań  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skołyszyn zatwierdzonego Uchwałą  Nr IV/31/01 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia  30 sierpnia 2001 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r.

Zagospodarowanie wg studium oraz decyzji administracyjnych określonych w przepisach odrębnych uzyskanych we własnym zakresie.

Nieruchomość jest obciążona ograniczonymi prawem rzeczowym ujawnionym w księdze wieczystej, nie jest  natomiast przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości:  21.835,00 zł, /słownie: dwadzieścia jeden tysiący osiemset trzydzieści pięć złotych 00/000 groszy/, brutto.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 365/2 o pow. 1.2209 ha, położonej na terenie wsi Bączal Dolny  odbędzie się w dniu 25 listopada 2014 r. /tj. wtorek/  o godz. 12oo. w Urzędzie Gminy  Skołyszyn,  sala Nr 7.

W przetargu mogą brać udział osoby które wpłacą wadium /w pieniądzu/ w wysokości 20 % ceny wywoławczej  nieruchomości, w kwocie:  4.367,00 zł /słownie: cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 00/100 groszy/ brutto, w kasie Urzędu Gminy Skołyszyn lub na konto Gminy Skołyszyn: Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001  w takim terminie by pieniądze wpłynęły na konto lub zostały wpłacone najpóŸniej  w dniu 18 listopada 2014 r.

 

W przetargach nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

 

Wpłacone wadium zostanie:

 

-        zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

-        zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie póŸniej niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,

 

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną, prawną lub cudzoziemca  winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami lub zezwoleniami.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściwy organ może odwołać przetarg z ważnych powodów, poprzez podanie informacji o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn, publikacji na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji publicznej Gminy Skołyszyn www.bip.skolyszyn.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy  Skołyszyn, pok. Nr 22, na stronie internetowej www.bip.skolyszyn.pl Urzędu Gminy Skołyszyn lub telefonicznie pod numerem telefonu  /13 / 449 – 17 - 31/.

 

Załączniki:

1.  Zarządzenie Nr 170/2014

2.  Zarządzenie Nr 171/2014

3.  Zarządzenie Nr 172/2014

4.  Zarządzenie Nr 173/2014

 

Wójt Gminy Skołyszyn
mgr Zenon Szura