OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Nowa strona 1

Skołyszyn, dn. 2014-10-23

 

 

znak sprawy: GPIR.z.271.15.2014

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062-64

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Skołyszyn w roku 2015” - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert: 

Część I: 1;  Część II: 1;  Część III: 1;  Część IV: 1; Część V: 1;  Część VI: 1; Część VII: 1

Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania: 0

Wykaz złożonych ofert i ocena wg kryteriów:

Część I - Rejon I – Siepietnica, Święcany

Złożone oferty:

CAT-BUD Usługi Budowlane Jarosław Zabawa Siepietnica 122 38-340 Biecz – jedyna złożona oferta na część I, która uzyskała 100 pkt.

Część II - Rejon II – Bączal Górny, Lisów

Złożone oferty:

Spółdzielnia Usług Wodno - Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu „ROLWOD” 38-242 Skołyszyn 11 - jedyna złożona oferta na część II, która uzyskała 100 pkt.

Część III - Rejon III – Kunowa, Pusta Wola, Przysieki „Zawodzie”, Harklowa

Złożone oferty:

Firma Handlowo – Usługowa Data Arkadiusz Jabłonica 25 38-200 Jasło - jedyna złożona oferta na część III, która uzyskała 100 pkt.

Część IV - Rejon IV – Święcany

Złożone oferty:

CAT-BUD Usługi Budowlane Jarosław Zabawa Siepietnica 122 38-340 Biecz - jedyna złożona oferta na część IV, która uzyskała 100 pkt.

Część V - Rejon V – Jabłonica, Lipnica Górna

Złożone oferty:

Usługi Leśne – Papciak Adam Lipnica Górna 85 38-200 Jasło - jedyna złożona oferta na część V, która uzyskała 100 pkt.

Część VI - Rejon VI – Siedliska Sł., Przysieki

Złożone oferty:

Usługi koparko spycharką Handel i przewóz mat. budowl.  Antas Marek Siedliska Sł. 55 38-242 Skołyszyn - jedyna złożona oferta na część VI, która uzyskała 100 pkt.

Część VII - Rejon VII – Bączal Dolny, Sławęcin

Złożone oferty:

Firma Handlowo – Usługowa Data Arkadiusz Jabłonica 25 38-200 Jasło – jedyna złożona oferta na część VII, która uzyskała 100 pkt.

 

Informuję, że na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
umowy dotyczące wszystkich rozstrzygniętych części postępowania mogą zostać zawarte bez zachowania terminów, o których mowa  w art. 94 ust. 1 w/w ustawy.
                       

Wyboru ofert dokonano zgodnie z art. 91 oraz 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z póŸn.zm.).

 

Zenon Szura

 Wójt Gminy Skołyszyn