Odpowiedzi na zapytania
Nowa strona 1

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (13) 4491062 –64

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 2014-10-23

znak: GPIR.z.271.17.2014

                  

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

                                             

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa paliw płynnych do pojazdów
i urządzeń gminy Skołyszyn oraz jednostek organizacyjnych w roku 2015”

 

Działając w trybie artykułu 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póŸn. zm.) Zamawiający przekazuje pytania i odpowiedzi na zadane przez Wykonawców zapytania dotyczące postępowania:

 

Treść zapytań:

1.      Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych – mikroprocesowych kart paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez zamawiającego po podpisaniu umowy, w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty:

 -      0 zł netto za kartę nową,

 -      10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.),

 -      W przypadku kart z nadrukiem logo Zamawiającego koszt karty wynosi 30 zł netto ?

2.      Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do właściwej umowy załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych – w odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji) i zaakceptuje, aby na etapie zawierania umowy została doprecyzowana właściwa nazwa regulaminu używania kart danego Wykonawcy (np. w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy regulaminu Wykonawcy, tj. …… z dnia …… r. zamawiający potwierdza doręczenie mu regulaminu Wykonawcy)?

3.      Czy Zamawiający będzie nadzorował realizację zamówienia i powiadomi Wykonawcę o konieczności blokady kart z tytułu wyczerpania wartości zamówienia?

4.      W odniesieniu do SIWZ, formularz oferty i projektu umowy Wykonawca pyta czy Zamawiający wyraża zgodę:

     -   pkt 5 rozdziału II SIWZ i par 5 ust. 3 projektu umowy – aby po dokonaniu transakcji
    wydany był druk z terminala, tj. dowód wydania, który zawiera m.in. następujące
    informacje:

 -      Dokładny adres stacji paliw

 -      Nr karty, na którą dokonywana była transakcja

 -      Nr rejestracyjny samochodu

 -      Kwota do zapłaty

 -      Ilość wydanego paliwa

 -      Wartość wydanego paliwa

 -      Data i godzina transakcji

Zarówno dowód wydania jak i załącznik do faktury nie zawiera imienia i nazwiska osoby pobierającej paliwo i podpisu tejże osoby. Akceptacja transakcji potwierdzona jest poprawnie wprowadzonym nr PIN i jest uwzględniona odpowiednia adnotacja w tym zakresie na dowodzie wydania:

-   rozdz.  -I SIWZ, formularz ofertowy, par 8 ust. 1 i 2 projektu umowy – aby uwzględnić możliwość wskazania terminu 14 lub 21 dni od daty wystawienia faktury? Wobec powyższego Wykonawca umożliwia elektroniczną fakturę, tzw. e-fakturę, która jest dostępna dla Zamawiającego niezwłocznie po jej wystawieniu (nie jest konieczne wskazywanie na termin od otrzymania faktury), co też usprawni proces dostarczenia Państwu F -, nie jest wymagane podpisanie odrębnej umowy, wystarczy wyłącznie oświadczenie (e-faktura – rozwiązanie ekonomiczne, terminowość oraz bezpieczeństwo przesyłki, dokument akceptowany przez Urząd Skarbowy, przyjazne środowisku naturalnemu, gwarancja stałego i natychmiastowego dostępu do dokumentacji finansowej, mailowe powiadomienie o możliwości pobrania faktur, brak konieczności doliczania do terminu płatności dodatkowych dni na czas otrzymanie faktury). Faktura jest wystawiana po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego (nie po każdej transakcji): I okres rozliczeniowy od 1 do 15 dnia miesiąca, II okres rozliczeniowy: od 16 do ostatniego dnia miesiąca, na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę raportu transakcji.Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. Płatność odbywa się na konto Wykonawcy wskazane każdorazowo na fakturze  -at;

-   pkt 3 rozdz. XIII SIWZ – aby Zamawiający po uwzględnieniu pytań Wykonawcy dokonał modyfikacji projektu umowy, który powinien być załączony do oferty? Wobec powyższego, czy projekt umowy, jako projekt może nie być wypełniony, a podpisany przez osoby uprawnione do podpisania oferty? Umowa jako projekt nie może być podpisana, podpisana może być umowa po wyłonieniu Wykonawcy;

-   par. 8 ust 4 projektu umowy – aby zapis wykreślić, gdyż nieprawidłowości w stwierdzeniu wykonywania umowy mogą być np. podstawą do reklamacji nie do wstrzymania płatności;

-   par. 8 ust 5 i 6 projektu umowy - aby zmodyfikować zapis, gdyż w przypadku kart paliwowych pracownicy stacji maja prawo dokonać weryfikacji numeru rejestracyjnego wskazanego na karcie z numerem rejestracyjnym pojazdu dokonującego transakcji. Karty paliwowe mogą być również wydane na okaziciela, tj. imiennie na osobę lub sprzęt;

-   par. 9 i par 10 ust. 1 pkt 5 i 6 projektu umowy – aby usunąć zapis w przypadku kiedy Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwo ?

-    par. 10 projektu umowy – aby usunąć kary wskazane w ust. 1 pkt 1-3 (w przypadku punktu 3 Zamawiającemu przysługuje reklamacja), przy jednoczesnym zmniejszeniu kar do 10% niezrealizowanej wartości umowy, a także dodanie zapisu adekwatnego do wskazanego w par 10 ust. 1 pkt 4 przy czym działającego na korzyść Wykonawcy (zachowanie zasady symetrii stron kontraktu)?

-    par. 10 projektu umowy – aby wskazać w ust. 2, że nie tylko Zamawiającemu, ale i Stronom przysługuje odszkodowanie przewyższające kary umowne?

-   par. 10 ust. 4  projektu umowy – aby zmodyfikować zapis: „W przypadku, gdy Zamawiający opóŸni się z zapłata jakiejkolwiek kwoty, do której zapłaty jest zobowiązany na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w ustawowej wysokości, za każdy dzień opóŸnienia.”?

-   par. 10 projektu umowy – aby dodać zapis: „Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych”?

 

 

Odpowiedzi na zapytania:

Ad. 1.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zakupu paliwa przy użyciu kart paliwowych. 

Ad.2. Ad. 3.

W związku z negatywną odpowiedzią na pytanie Nr 1  - nie dotyczy

Ad. 4.

-   pkt 5 rozdziału II SIWZ i par 5 ust. 3 projektu umowy – Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu zapłaty faktur oraz rozliczanie za pomocą e-faktur;

-   rozdz.  -I SIWZ, formularz ofertowy, par 8 ust. 1 i 2 projektu umowy – Zamawiający nie wyraża zgody;

-   pkt 3 rozdz. XIII SIWZ – Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty nie wypełnionego, a tylko parafowanego projektu umowy;

-   par. 8 ust 4 projektu umowy – Zamawiający wykreśla zapis                                           

-   par. 8 ust 5 i 6 projektu umowy – ze względu na brak zgody Zamawiającego na zakup paliwa przy użyciu kart paliwowych zapis pozostaje bez zmian;

-   par. 9 i par 10 ust. 1 pkt 5 i 6 projektu umowy – w przypadku gdy Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawców, par. 9 nie będzie miał zastosowania;

-   par. 10 projektu umowy:

 -      ust. 1 -  Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt 1 i 2, pkt 3 otrzymuje brzmienie
„W przypadku sprzedaży Zamawiającemu towaru wadliwego, o nieodpowiedniej jakości Zamawiającemu przysługuje reklamacja. Jeżeli reklamacja okaże się zasadna Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 3% wartości umowy, o której mowa w § 7 ust. 2 – za każdy taki przypadek. Jeżeli Wykonawca ponownie sprzeda Zamawiającemu towar wadliwy, o nieodpowiedniej jakości, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 4 umowy

 -      ust. 2 otrzymuje brzmienie: Strony mogą żądać odszkodowania przewyższającego kary umowne, jeżeli kary nie pokrywają wysokości szkody powstałej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

 -      w ust. 4 dodaje się zapis: „Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wartości umowy wymienionej w § 7 ust. 2.

 -      Zamawiający dodaje zapis „Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych”.

 

W załączeniu poprawiony projekt umowy.

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
Zał.Nr 2 do SIWZ - Projekt Umowy - modyfikacja.doc