Ogłoszenie
Nowa strona 2

Skołyszyn, dnia 5 listopada 2014 r.

 

GPIR.g.6840.8.2014

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4,  art. 40 ust. 1, pkt 1, art. 40, ust. 3 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r., poz. 518./, §  3 ust. 1, § 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, § 6 ust. 1, 3, 4, 7, § 9  i  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r.  Nr 207,  poz. 2108  z póŸn. zm./  - Wójt Gminy Skołyszyn  o g ł a s z a:

 

I  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działki ewidencyjne numer: 248/6 o pow. 0.4267 ha, 248/8 o pow. 0.5023 ha, 248/10 o pow. 0.0212 ha, 248/11o pow. 0.0447 ha, 248/13 o pow. 0.0012 ha, 248/15 o pow. 0.0697 ha, 249/3 o pow. 0.0592 ha, 244/4 o pow. 0.1077 ha, 238/22 o pow. 0.1136 ha, 285/5 o pow. 0.4693 ha, 286/7 o pow. 0.5695 ha i 287/4 o pow. 0.0576 ha, tj. o łącznej  pow. 2.4427 ha, położonej na terenie wsi Siepietnica, Gmina Skołyszyn, Powiat Jasło, Województwo Podkarpackie, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, której prawo własności zostało ujawnione w księdze wieczystej KS1J/00037884/0  i KS1J /00040615/8 Sądu Rejonowego w Jaśle.

Działki będące przedmiotem sprzedaży stanowią w przeważającej części teren znajdujący się pod wodami, za wyjątkiem działek numer: 248/10 i 248/11 które stanowią zakrzaczone brzegi stawu. Jest to teren poeksploatacyjny po wydobyciu żwiru, stanowią naturalny zbiornik wodny. Kształt stawu jest nieregularny, stanowi on kilka połączonych wyrobisk po eksploatacji żwiru. Teren działek znajdujący się pod wodami, w znacznej części porasta sitowie i rośliny wodne, brzegi są w całości zakrzaczone. Brak jest urządzeń niezbędnych do prowadzenia hodowli ryb. Dojazd do stawu   z drogi krajowej Nr 28 przez tereny kolejowe drogą początkowo utwardzoną,  a następnie  gruntową w skład której wchodzą grunty Skarbu Państwa i Gminy Skołyszyn, Służebność gruntowa nie jest prawnie uregulowana. Otoczenie działek zajmują grunty zakrzaczone i tereny zielone.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ujawnionymi w księdze wieczystej  jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

Działki numer: 248/6, 248/8, 248/10, 248/11, 248/13 i 248/15 położone są w terenie „Budownictwo Agroturystyczne i Turystyczno-Rekreacyjne Poten”. Poza tym działki numer: 249/3 i 244/4 w północnej części leżą w terenie „Budownictwo Agroturystyczne i Turystyczno-Rekreacyjne Poten”,  a w południowej w terenach „Rolnictwo Zintegrowane i Ekologiczne”. Działka nr 285/5 na szerokości 20 m od północy stanowi teren określony jako „Budownictwo Agroturystyczne i Turystyczno-Rekreacyjne Poten”, a reszta południowa tereny „Rolnictwo Zintegrowane  i Ekologiczne”. Działki numer 286/7 i 287/4 na szerokości 25 m od północy leżą w terenie „Budownictwo Agroturystyczne i Turystyczno-Rekreacyjne Poten”, pozostała południowa część w terenie ‘Rolnictwo Zintegrowane i Ekologiczne”. Natomiast działka numer: 238/22 cała leży w terenie ‘Rolnictwo Zintegrowane i Ekologiczne”. wg. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Skołyszyn, zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/31/01 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 30 sierpnia 2001 r. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r.

Zagospodarowanie wg studium oraz decyzji administracyjnych określonych w przepisach odrębnych uzyskanych we własnym zakresie.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 49.000,00 zł /słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy  złotych  00/00 groszy/ brutto.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działki ewidencyjne numer:  248/6 o pow. 0.4267 ha, 248/8 o pow. 0.5023 ha, 248/10 o pow. 0.0212 ha, 248/11 o pow. 0.0447 ha, 248/13 o pow. 0.0012 ha, 248/15 o pow. 0.0697 ha, 249/3  o pow. 0.0592 ha, 244/4 o pow. 0.1077 ha, 238/22 o pow. 0.1136 ha, 285/5 o pow. 0.4693 ha, 286/7 o pow. 0.5695 ha i 287/4 o pow. 0.0576 ha, tj. o łącznej pow. 2.4427 ha, położonej na terenie wsi Siepietnica  odbędzie się w dniu 11 grudnia 2014 r. /tj. czwartek/  o godz. 9oo. w Urzędzie Gminy  Skołyszyn, sala Nr 7.

W przetargu mogą brać udział osoby które wpłacą wadium /w pieniądzu/ w wysokości 20 % ceny wywoławczej  nieruchomości, w kwocie: 9.800,00 zł /słownie: dziewięć tysięcy osiemset złotych 00/100 groszy/ brutto, w kasie Urzędu Gminy Skołyszyn lub na konto Gminy Skołyszyn: Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001  w takim terminie by pieniądze wpłynęły na konto lub zostały wpłacone najpóŸniej  w dniu  5 grudnia  2014 r.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

 

Wpłacone wadium zostanie:

 

-         zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

-         zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie póŸniej niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,

 

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną, prawną lub cudzoziemca  winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami lub zezwoleniami.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściwy organ może odwołać przetarg z ważnych powodów, poprzez podanie informacji o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy  Skołyszyn, pok. Nr 22, na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.skolyszyn.pl Gminy Skołyszyn lub telefonicznie pod numerem telefonu  /13/ 449 - 17 -  31/.

 

Wójt Gminy Skołyszyn
mgr Zenon Szura

 

Zarządzenie nr 187/2014