Informacja o wyniku przetargu
Nowa strona 2

Skołyszyn, dnia  26 listopada 2014 r.

GPIR.g.6840.10.2014

 

 

 

I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY W SKOŁYSZYNIE.

O WYNIKU PRZETARGU.

 

 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

 

1.      Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:  18 listopada 2014 r. godz. 1030,  I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie.

 

2.      Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: 289/3 o pow. 0.6451 ha i 290/4 o pow. 0.0440 ha, tj. o łącznej pow. 0.6891 ha, położonej na terenie wsi Siepietnica, Gmina Skołyszyn, Powiat Jasło, Województwo Podkarpackie, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, której prawo własności zostało ujawnione w księdze wieczystej KS1J/00037884/0 Sądu Rejonowego w Jaśle.

 

3.      Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:  1

 

4.      Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

 

5.      Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 

 

Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działki ewidencyjne numer: 289/3 o pow. 0.6451 ha i 290/4 o pow. 0.0440 ha, tj. o łącznej pow. 0.6891 ha,  położonej na terenie wsi Siepietnica, Gmina Skołyszyn położonej na terenie wsi Siepietnica, Gmina Skołyszyn – 15.200,00 zł /słownie: piętnaście tysięcy dwieście złotych 00/100 groszy/, brutto.

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 15.360,00 zł /słownie: piętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt  złotych 00/100 groszy/.

 

6.      Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca      nieruchomości:  Pan  Robert Rachwał.

 

Mgr Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn