Informacja o wyniku przetargu
Nowa strona 3

Skołyszyn, dnia  26 listopada 2014 r.

GPIR.g.6840. 9.2014 

 

 

I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY W SKOŁYSZYNIE.

O WYNIKU PRZETARGU.

 

 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

 

1.        Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:  18 listopada 2014 r. godz. 1200,  I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie.

 

2.        Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: 287/5 o pow. 0.0589 ha, położonej na terenie wsi Siepietnica, Gmina Skołyszyn, Powiat Jasło, Województwo Podkarpackie, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, której prawo własności zostało ujawnione w księdze wieczystej KS1J/00037884/0 Sądu Rejonowego w Jaśle.

 

3.        Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:  1

 

4.        Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

 

5.        Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 

 

Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 287/5 o pow. 0.0589 ha, położonej na terenie wsi Siepietnica, Gmina Skołyszyn położonej na terenie wsi Siepietnica, Gmina Skołyszyn – 3.600,00 zł /słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100 groszy/, brutto.

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  3.640,00 zł /słownie: trzy tysiące sześćset czterdzieści złotych 00/100 groszy/.

 

6.        Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:  Pan  Robert Rachwał.

 

mgr Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn