Zapytanie ofertowe
Nowa strona 1

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

                        Skołyszyn, dn. 2014-11-26

GPIR.z.m.271.32.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w roku 2015”

 

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową sukcesywną dostawę worków z materiału polipropylenowego z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Skołyszyn w roku 2015 r. w łącznej ilości około 180 000 szt.

I.        Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.      Worki powinny być wykonane z materiału polipropylenowego o pojemności 110 - 120 litrów do gromadzenia odpadów komunalnych o następujących  kolorach i nadrukach:

1)        Kolor żółty – przeznaczony na odpady z tworzyw sztucznych z nadrukiem: „GMINA SKOŁYSZYN – TWORZYWA SZTUCZNE”.

2)        Kolor czerwony – przeznaczony na odpady z metali (puszki oraz drobny złom)
z nadrukiem: „GMINA SKOŁYSZYN – METAL”,

3)        Kolor zielony – przeznaczony na odpady ze szkła kolorowego i białego z nadrukiem: „GMINA SKOŁYSZYN – SZKŁO MIESZANE”.

4)        Kolor niebieski – przeznaczony na papier, tekturę i opakowania wielomateriałowe
z nadrukiem: GMINA SKOŁYSZYN – PAPIER, OPAKOW. WIELOMAT.”.

5)        Kolor brązowy – przeznaczony na odpady biodegradowalne i zielone z nadrukiem: GMINA SKOŁYSZYN – ODPADY ZIELONE”.

6)        Kolor szary – przeznaczony na gruz budowlany i zimny popiół z nadrukiem: GMINA SKOŁYSZYN – GRUZ, POPIÓŁ”.

7)        Kolor czarny – przeznaczony na zmieszane odpady komunalne z nadrukiem: GMINA SKOŁYSZYN – ODPADY ZMIESZANE”.

8)        Kolor bezbarwny, przezroczysty – przeznaczony na pozostałe niebezpieczne odpady selektywnie odbierane (przeterminowane leki, zużyte baterie, środki ochrony roślin, chemikalia, farby) z nadrukiem: GMINA SKOŁYSZYN – ODPADY NIEBEZPIECZNE”.

2. Worki na w/w frakcje odpadów komunalnych Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu, do jego siedziby w następujących ilościach, sukcesywnie w okresie realizacji umowy:

1) Komplety worków wymienionych w pkt 1 (zwinięte i  związane gumką) zawierające łącznie 9 szt. worków w następujących kolorach:

a)      3 szt. worków w kolorze żółtym – co 2 m-ce  -  w ilości około  8 100 szt., co 2 m-ce,
48 600 szt. łącznie w okresie realizacji umowy (12 m-cy);

b)      1 szt. worka w kolorze czerwonym – co 2 m-ce – w ilości około  2 700 szt., co
2 m-ce, 16 200 szt. łącznie w okresie realizacji umowy (12 m-cy);

c)      1 szt. worka w kolorze zielonym – co 2 m-ce – w ilości około  2 700 szt., co
2 m-ce, 16 200 szt. łącznie w okresie realizacji umowy (12 m-cy);

d)      1 szt. worka w kolorze niebieskim – co 2 m-ce – w ilości około  2 700 szt., co
2 m-ce, 16 200 szt. łącznie w okresie realizacji umowy (12 m-cy);

e)      3 szt. worków w kolorze czarnym – co 2 m-ce  -  w ilości około 8 100 szt. co
2 m-ce, 48 600 szt. łącznie w okresie realizacji umowy (12 m-cy);

       Łączna ilość dostarczanych worków w kompletach w okresie realizacji umowy
       (12 m-cy) – ok.:  145 800 szt. (ok. 16 200 kpl).

2) Wykonawca dostarczy również Zamawiającemu dodatkowo worki na następujące frakcje odpadów, w okresie trwania umowy w liczbie: 

               a)      2 500 szt. worków w kolorze żółtym;

               b)      500 szt. worków w kolorze czerwonym;

               c)      500 szt. worków w kolorze zielonym;

               d)      500 szt. worków w kolorze niebieskim;

               e)      3 000 szt. worka w kolorze brązowym;

 f)      10 000 szt. worka w kolorze szarym;

 g)     17 000 szt. worka w kolorze czarnym;

        h)      200 szt. worka w kolorze bezbarwnym, przezroczystym.

               Ogółem:      34 200 szt. worków.

3)    Komplety worków, o których mowa w pkt 1 oraz dodatkowe wymienione w pkt 2 Zamawiający rozda właścicielom nieruchomości objętych zbiórką odpadów.

4)    Pierwszą partię worków (na 2 m-ce – ok. 24 000 szt.), o których mowa w pkt 1 Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć  Zamawiającemu w terminie do 30 dni od podpisania umowy.

       Kolejne partie worków, o których mowa w pkt 1 Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć w następujących terminach:

a)      druga (na kolejne 2 m-ce) – do 1 kwietnia 2015 r.;

b)      trzecia – do 1 czerwca 2015 r.;

c)      czwarta – do 1 sierpnia 2015 r.;

d)      piąta – do 1 paŸdziernika 2015 r.;

e)      szósta – do 1 grudnia 2015 r.

5)    Worki, o których mowa w pkt 2 Wykonawca może dostarczać etapami (maksymalnie w 4 etapach), jednak pierwsza worków dostawa musi nastąpić nie póŸniej niż pierwsza dostawa kompletów worków wymienionych w pkt 1 w ilości co najmniej 10% każdego worka wymienionego w pkt 2.

3.   Parametry dostarczanych worków

1)      Worki powinny być wykonane z materiału polipropylenowego o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów służące do ich gromadzenia, uniemożliwiające rozerwanie się worka.

2)      Worki muszą być wykonane z folii o grubości minimum:

a)            dla odpadów: szkła, metalu, odpadów biodegradowalnych, zielonych, popiołu i gruzu budowlanego oraz zmieszanych  - 0,06 mm – i pojemność 110 -120 litrów,

b)            dla odpadów, (papier, tworzywa sztuczne – 0,04 mm – i pojemność 110 – 120 litrów).

c)            dla odpadów niebezpiecznych – 0,04 mm – i pojemność 60 – 70 l.

 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania,  do dnia:  8 grudzień 2014 r.  do godz. 11:00.  Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem do zapytania.

Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie (pok. Nr 8)
w godzinach pracy Urzędu. Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać na adres: przetargi@skolyszyn.pl.
W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan podpisanego formularza ofertowego (zał. Nr 1).

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem do zapytania.

W ofercie należy podać koszt netto i brutto dostawy 1 szt. worka:  gr. 0,06 mm o poj. 110-120 l, gr. 0,04 mm o poj. 110-120 l, gr. 0,04 mm o poj. 60 – 70 l – oraz łączny koszt dostawy worków w ilościach określonych w zapytaniu.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najniższą łączną ceną dostawy kpl zamówienia.

Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny) nie będą brały udziału w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póŸn.zm.).

 

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Projekt umowy.

Zenon Szura

Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
Zał.Nr 1 - Formularz oferty.doc
Zał.Nr 2 - Projekt umowy.doc