Informacja o wyniku przetargu
Nowa strona 2

Skołyszyn, dnia 3 grudnia 2014 r.

 

GPIR.g.6840.3.2013 

 

I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY W SKOŁYSZYNIE.

O WYNIKU PRZETARGU.

 

 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

 

1.      Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:  25 listopada 2014 r. godz. 1200,  IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie.

 

2.      Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: Województwo Podkarpackie, Gmina Skołyszyn, Jednostka ewidencyjna: Skołyszyn, Obręb: Bączal Dolny, Mienie Komunalne Gminy Skołyszyn, działka numer:  365/2 o pow. 1.2209 ha, księga wieczysta:  KS1J /00034817/9 Sądu Rejonowego w Jaśle.

 

3.      Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:  0

 

4.      Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

 

5.      Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 

 

Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 365/2 o pow. 1.2209 ha, położonej na terenie wsi Bączal Dolny -  21.835,00 zł /słownie: dwadzieścia jeden tysięcy  osiemset trzydzieści pięć  złotych 00/100 groszy/, brutto.

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:   nikt nie przystąpił do przetargu.

 

6.      Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: przetarg zakończony wynikiem negatywnym.

 

Wójt Gminy Skołyszyn
mgr Zenon Szura