Informacja o wyniku przetargu
Nowa strona 1

Skołyszyn, dnia  19 grudnia 2014 r.

GPIR.g.6840.8.2014 

 

 

I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY W SKOŁYSZYNIE.

O WYNIKU PRZETARGU.

 

 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

 

1.      Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:  11 grudnia 2014 r. godz. 900,  I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie.

 

2.      Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: 248/6 o pow. 0.4267 ha, 248/8 o pow. 0.5023 ha, 248/10 o pow. 0.0212 ha, 248/11 o pow. 0.0447 ha, 248/13 o pow. 0.0012 ha, 248/15 o pow. 0.0697 ha, 249/3 o pow. 0.0592 ha, 244/4 o pow. 0.1077 ha, 238/22 o pow. 0.1136 ha, 285/5 o pow. 0.4693 ha, 286/7 o pow. 0.5695 ha i 287/4 o pow. 0.0576 ha, tj. o łącznej pow. 2.4427 ha, położonej na terenie wsi Siepietnica, Gmina Skołyszyn, Powiat Jasło, Województwo Podkarpackie, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, której prawo własności zostało ujawnione w księdze wieczystej KS1J/00037884/0 i KS1J /00040615/8 Sądu Rejonowego w Jaśle.

 

3.      Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:  1

 

4.      Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

 

5.      Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 

 

Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działki ewidencyjne numer: 248/6 o pow. 0.4267 ha, 248/8 o pow. 0.5023 ha, 248/10 o pow. 0.0212 ha, 248/11 o pow. 0.0447 ha, 248/13 o pow. 0.0012 ha, 248/15 o pow. 0.0697 ha, 249/3 o pow. 0.0592 ha, 244/4 o pow. 0.1077 ha, 238/22 o pow. 0.1136 ha, 285/5 o pow. 0.4693 ha, 286/7 o pow. 0.5695 ha i 287/4 o pow. 0.0576 ha, tj. o łącznej pow. 2.4427 ha, położonej na terenie wsi Siepietnica, Gmina Skołyszyn położonej na terenie wsi Siepietnica, Gmina Skołyszyn – 49.000,00 zł /słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100 groszy/, brutto.

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 49.490,00 zł /słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt  złotych 00/100 groszy/.

 

6.      Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca      nieruchomości:  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego.

 

mgr Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn