Odpowiedzi na zapytania
Nowa strona 1

Skołyszyn, dn. 2015-04-08

znak: GPIR.z.271.1.2015

                  

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

 

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 156/1, 153/1, 154/1, 151/1, 155/1, 150/1, 149/1, 148/3, 159/1, 148/5, 147/1, 157/1, 158/1, 146/1, 144/1, 143/1, 142/1, 166/1, 141/1, 169/1, 168/1, 169/2, 140/1, 170/1, 138/1, 171/7, 161/1 w miejscowości Lisów w km 0+000 – 0+800”

 

 

Działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z póŸn.zm.) – Zamawiający przekazuje treść zapytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących w/w zamówienia.

                       

Treść zapytań:

 

Pytanie Nr 1:

Dotyczy pozycji 1.007 KNNR 6/113/1 Przedmiaru „Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna po zagęszczeniu 15 cm”.

Przedmiar przewiduje do wykonania 2560 m2 podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm przy krotności 0,5. Prosimy o podanie poprawnej grubości warstwy, czy ma wynosić 15 cm czy 7,5 cm. W przypadku zmiany ilości prosimy o zmodyfikowanie przedmiaru.                                                                          

Pytanie Nr 2:

Dotyczy pozycji 1.009 KNNR 6/308/1 Przedmiaru „Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa profilowa), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 2 cm, masa grysowo - żwirowa”.

Przedmiar przewiduje do wykonania 2440 m2 nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 2 cm przy krotności 0,5. Prosimy o podanie poprawnej grubości warstwy, czy ma wynosić 2 cm czy 1 cm. W przypadku zmiany ilości prosimy o zmodyfikowanie przedmiaru.

 

Treść odpowiedzi:

 

Ad. 1.

Prawidłowa grubość warstwy podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna wynosi 15 cm, tak jak wskazano w opisie przedmiotu zamówienia, SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W pozycji przedmiaru wystąpił błąd.

 

Ad. 2.

Prawidłowa grubość warstwy nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa profilowa) wynosi 2 cm, tak jak wskazano w opisie przedmiotu zamówienia, SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

 

Zenon Szura

                                                                                    Wójt Gminy Skołyszyn