Modyfikacja SWIZ
Nowa strona 1

Skołyszyn, dn. 2015-04-14

znak: GPIR.z.271.2.2015

 

 

MODYFIKACJA SIWZ

 

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie właściwych prac dla zadania : Zabezpieczenie osuwiska przy drodze gminnej nr ew. 520/2 w Bączalu Górnym”

 

 

Działając w trybie art. 38 ust. i 4 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z póŸn.zm.) – Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę zapisów § 12 projektu umowy.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

 

Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn

 Załączniki
Zał.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy - modyfikacja.doc