Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 1
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Skołyszyn, dn. 2015-04-15

znak sprawy: GPIR.z.271.1.2015

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

“Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 156/1, 153/1, 154/1, 151/1, 155/1, 150/1, 149/1, 148/3, 159/1, 148/5, 147/1, 157/1, 158/1, 146/1, 144/1, 143/1, 142/1, 166/1, 141/1, 169/1, 168/1, 169/2, 140/1, 170/1, 138/1, 171/7, 161/1 w miejscowości Lisów w km 0+000 – 0+800”

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  3

Liczba ofert odrzuconych: 0

Wykaz złożonych ofert:

 

1)   SKANSKA S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa.

Punktacja: Cena -  75,52 pkt;   Okres gwarancji -  7,14 pkt;   Ogółem – 82,66 pkt.

2)     F.H.U. „CARBON – GORLICE” Emil Zastępa Ropica Polska 302, 38-300 Gorlice.

Punktacja: Cena -  60,35 pkt;   Okres gwarancji -  10 pkt;   Ogółem – 70,35 pkt.

3)   Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30.

Punktacja: Cena -  90 pkt;   Okres gwarancji -  10 pkt;   Ogółem – 100 pkt.

        

Wybrano ofertę Nr 3 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. 
z o.o. w Jaśle 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30
.

 

Umowa z Wykonawcą może zostać zawarta bez zachowania terminów, o których mowa 
w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z póŸn.zm.).

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn