ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ
Nowa strona 1

Skołyszyn, dn. 2015-04-22

Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

 

GPIR.z.271.2.2015

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie właściwych prac dla zadania : Zabezpieczenie osuwiska przy drodze gminnej nr ew. 520/2 w Bączalu Górnym”

            Działając w trybie artykułu 38 ust. 2  i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póŸn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, otrzymanych przez Wykonawców wraz z odpowiedziami.


Treść zapytań:

1.      Czy Zamawiający wyraża zgodę na projektowanie mieszanek mineralno – asfaltowych zgodnie z normą zharmonizowaną: PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania Część 1: Beton asfaltowy ?

2.      Czy Zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę wszystkich drzew kolidujących
z wykonaniem prac związanych z zabezpieczeniem skarpy i wykonaniem gwoŸdzi gruntowych ? Według dokumentacji Zamawiający dopuszcza przesunięcie gwoŸdzi gruntowych do ą0,5 m, natomiast z doświadczenia Wykonawcy wynika, że podczas podawania zaczynu do gwoŸdzi, drzewa zlokalizowane w sąsiedztwie z czasem będą obumierać. Mogą one również kolidować z półkami technologicznymi niezbędnymi do wykonania gwoŸdziowania skarpy przy użyciu ciężkiego sprzętu.

3.      Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie gwoŸdzi gruntowych o parametrach nośności zgodnie z wymogami SST, w technologii innej niż samowiercąca ?

4.      Prosimy o podanie jakie podkładki mocujące siatkę stalową należy zastosować do gwoŸdzi gruntowych ?

5.      Prosimy o podanie dokładnego usytuowania sytuacyjnego oraz ilości mikropali podporowych CFG, ponieważ dokumentacja rysunkowa tego nie precyzuje, a mówi o nich SST.

 

Treść odpowiedzi:


Ad 1.

Zamawiający wyraża zgodę.

 

Ad 2.

Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania pozwoleń. Wykaz wszystkich drzew przewidzianych do wycinki kolidujących z wykonaniem prac zawiera projekt wykonawczy.

 

Ad 3.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii wykonania gwoŸdzi gruntowych.

 

Ad 4.

Płyty oporowe są elementami systemowymi, dostarczanymi przez Producenta w ramach kompletnego zestawu do wykonania gwoŸdzi gruntowych.

 

Ad 5.

W dokumentacji projektowej określono dokładnie lokalizację wykonania zabezpieczenia oraz rozstaw gwoŸdzi gruntowych. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie rysunków roboczych dla wyznaczenia osi poszczególnych gwoŸdzi z uwzględnieniem wszystkich warunków terenowych
i technologicznych, zgodnie z dokumentacją projektową.

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn