Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 1
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 Skołyszyn, dn. 2015-05-06

znak sprawy: GPIR.z.271.2.2015

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Wykonanie właściwych prac dla zadania : Zabezpieczenie osuwiska przy drodze gminnej nr ew. 520/2 w Bączalu Górnym”

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  4

Liczba ofert odrzuconych: 0

Wykaz złożonych ofert:

 

1)   AARSLEFF Sp. z o.o. Al.Wyścigowa 6 02-681 Warszawa.
Punktacja: cena: 90 pkt, okres gwarancji: 9,38 pkt. Ogółem: 99,38 pkt.

2)   INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o. 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 145M.

Punktacja: cena: 65,08 pkt, okres gwarancji: 6,25 pkt. Ogółem: 71,33 pkt.

3)   REMOST Józef Siry i wspólnicy sp. j. 39-200 Dębica, ul. Przemysłowa 10.

Punktacja: cena: 88,47 pkt, okres gwarancji: 6,25 pkt. Ogółem: 94,72 pkt.

4)   Firma Handlowa „ELA” H.M.B. Jasielskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Towarowa 27 & „Hydro-bud” Zakład Budownictwa Ogólnego i Hydrotechnicznego Roman Białobok 38-300 Gorlice, ul. Władysława Łokietka 5.

Punktacja: cena: 88,39 pkt, okres gwarancji: 10 pkt. Ogółem: 98,39 pkt.

        

Wybrano ofertę złożoną przez: AARSLEFF Sp. z o.o. Al.Wyścigowa 6 02-681 Warszawa.

  

Umowa z Wykonawcą może zostać zawarta bez zachowania terminów, o których mowa 
w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z póŸn.zm.).

  

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn