Zapytanie ofertowe
Nowa strona 1

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 2015-06-22

GPIR.z.m.271.13.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Budowa Domu Kultury Wiejskiej w miejscowości Kunowa – fundamenty – etap II”

 

Zakres zamówienia obejmuje budowę nowego budynku Domu Kultury Wiejskiej w miejscowości Kunowa, tj.  wykonanie fundamentów – etap II.

Opis projektowanego budynku:

Budynek parterowy, częściowo podpiwniczony.

Powierzchnia zabudowy: 437,31 m2.

Powierzchnia użytkowa: 381,6 m2

Kubatura: 1211,93 m3.

Wysokość budynku: 4,18 m.

Zadanie obejmuje wykonanie II etapu fundamentów – część niepodpiwniczoną obejmującą pomieszczenia: hall główny, sanitariaty oraz garaż na samochód dostawczy.

W ramach umowy należy wykonać:

1)     Pomiary geodezyjne – wytyczenie budynku.

2)     Niwelację istniejącego terenu, demontaż ogrodzenia,

3)     Wykopy pod fundamenty, rozbiórka części parkingu o nawierzchni asfaltowej.

4)     Żelbetowe ławy i ściany fundamentowe.

5)     Izolację przeciwwilgociowa fundamentów.

6)     Drenaż opaskowy.

7)     Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z załączonym projektem budowlanym, decyzją pozwolenia na budowę, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – dla tych robót, które są objęte zapytaniem (zał. Nr 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4).

Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić kierownictwo budowy przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

 

Termin wykonania zamówienia:  

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 15 września 2015 r.

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy sporządzić  na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z załączonym wykazem cen (zał. nr 1a).

Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania oraz kserokopię uprawnień wskazanego w umowie kierownika budowy wraz
z zaświadczeniem z właściwej OIIB.

W celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca musi wykazać, że wykonał w latach 2010 – 2015, co najmniej 2 roboty związane z wykonaniem fundamentów budynków będących obiektami użyteczności publicznej.

Na potwierdzenie wykonania w/w robót wykonawca musi wypełnić i złożyć z ofertą załączony do zapytania wykaz robót (zał. Nr 5) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie robót (referencje, protokoły odbioru).

Ofertę należy przygotować w oparciu o załączony przedmiar robót (zał. Nr 3.1), specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 3.2) oraz projekt budowlany i pozwolenie na budowę (zał. Nr 4.1, 4.2, 4.3).

 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania,  do dnia:  2 lipiec 2015 r.  do godz. 14:00

Do oferty należy załączyć:

-   wypełniony i podpisany wykaz cen będący załącznikiem Nr 1a do zapytania;

-   wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania;

-  kserokopię uprawnień wskazanego w umowie kierownika budowy wraz z zaświadczeniem
    z właściwej OIIB;

-  wykaz wykonanych robót budowlanych złożony na załączniku nr 5 wraz z dokumentami
    potwierdzającymi należyte wykonanie robót (referencje, protokoły odbioru).

 

Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie
w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30.

Oferta powinna być podpisania przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, wszystkie załączniki do oferty (kserokopie) powinny być potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej  kryteria zamówienia, która oferuje najniższy koszt wykonania zadania.

Niekompletne oferty (nie złożone na formularzu, bez wykazu cen, bez projektu umowy, wykazu robót, referencji, uprawnień kierownika budowy) lub nie podpisane przez Wykonawcę -  zostaną odrzucone. Dotyczy to również ofert, które nie potwierdzają spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Wybór oferty nastąpi do dnia:  15 lipiec 2015 r.

 

Zamawiający nie przewiduje procedury uzupełniania oferty.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póŸn.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

 

                                                    

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn

Załączniki:

1.    Formularz ofertowy.

2.    Projekt umowy.

3.1   Przedmiar robót.

3.2   Kosztorys ślepy.

3.3   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

4.1.  Projekt budowlany.

4.2. Opinia do projektu

4.3. Pozwolenie na budowę

4.4  Aneks do projektu.

5.  Wykaz robót.Załączniki
Zał.Nr 1 - formularz oferty.doc
Zał.Nr 1a do SIWZ - Wykaz cen.doc
Zał.Nr 2 - Projekt umowy.doc
Zał.Nr 3.1 - Przedmiar robót.pdf
Zał.Nr 3.2 - Kosztorys ślepy.pdf
Zał.Nr 3.3 - STWiORB.pdf
Zał.Nr 4.1 - Projekt budowlany.pdf
Zał.Nr 4.2 - Opinia do projektu.pdf
Zał.Nr 4.3 - Pozwolenie na budowę.pdf
Zał.Nr 4.4 - Aneks do projektu.pdf
Zał.Nr 5 - Wykaz robót.doc