Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 1
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Skołyszyn, dn. 2015-07-27

znak sprawy: GPIR.z.271.4.2015

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

“Przebudowa drogi gminnej Nr 113680R „Rędziny” dz. nr ewid. 2531

w miejscowości Święcany w km 0+855 – 1+450”

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  3

Liczba ofert odrzuconych: 0

Wykaz złożonych ofert:

 

1)   Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30.

Punktacja: Cena -  90 pkt;   Okres gwarancji -  10 pkt;   Ogółem – 100 pkt.

        

Wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. 
z o.o. w Jaśle 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30
.

 

Umowa z Wykonawcą może zostać zawarta bez zachowania terminów, o których mowa 
w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z póŸn.zm.).

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn