Odpowiedzi na zapytania
Nowa strona 1

Skołyszyn, dn. 2015-09-15

Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

 

GPIR.z.271.5.2015

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego pn. „Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego i ekologicznego dla OSP Święcany”


 

Działając w trybie artykułu 38 ust. 2  i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póŸn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, otrzymanych przez Wykonawców wraz z odpowiedziami oraz dokonuje modyfikacji niektórych zapisów SIWZ.


Pytanie 1:

Dotyczy pkt 2.6  - zał. Nr 1a do SIWZ

Zamawiający wymaga, aby odległość od maksymalnie przesuniętego do tyłu fotela a tylną ścianą wynosiła minimum 1600 mm.

Analizując wymóg stwierdzamy, że nie ma na rynku kabin w tej klasie pojazdów, które bez przeróbki (ingerencji w postaci wycięcia tylnej ściany) spełniałaby powyższy wymóg. Wycięcie ściany stanowi jednak ingerencję w konstrukcję kabiny i nie powinno być wykonywane poza fabryką producenta podwozia. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści zaoferowanie samochdou z przestrzenią minimum 1450 mm ?

Pytanie 2:

Dotyczy pkt 2.7  - zał. Nr 1a do SIWZ

Zamawiający wymaga, aby fotel kierowcy posiadał m.in. regulację dostosowania do ciężaru ciała.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z fotelem kierowcy zawieszonym pneumatycznie
z regulacją tłumienia drgań jednak nie wyposażonym w regulację dostosowaną do ciężaru ciała, jednakże zapewniającym należyty komfort jazdy kierowcy ?

Pytanie 3:

Dotyczy pkt 2.9  - zał. Nr 1a do SIWZ

Zamawiający wymaga oprócz alarmu świetlnego również alarmu o treści: „otwarte żaluzje”, „otwarte podesty”, „wysunięty maszt”. Rozwiązanie takie znacznie komplikuje zabudowę samochodu, jak również niepotrzebnie podnosi jej koszty, które ostatecznie obciążają Zamawiającego. Dodatkowo zauważyć trzeba, że elementy tego typu nie są zbyt trwałe i nie wytrzymają próby czasu oraz warunków w jakich pracują samochody pożarnicze, a koszty napraw po gwarancji będą obciążały budżet Zamawiającego.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści by samochód był wyposażony tylko w alarm świetlny informujący o otwartych żaluzjach, otwartych podestach, wysuniętym maszcie ?

Pytanie 4:

Dotyczy pkt 2.10 - zał. Nr 1a do SIWZ

Zamawiający wymaga, aby na dachu była zamontowana wyprofilowana nadbudowa z zamontowaną lampą zespoloną z napisem „Straż” z lampami LED z głośnikiem i dwie wyprofilowane lampy niebieskie LED oraz zamontowane dwie lampy dalekosiężne w nadbudowie górnej.

Nie ma logicznego ani technicznego uzasadnienia dla tak postawionych wymagań, gdyż takie rozwiązanie w żaden sposób nie poprawia walorów użytkowych pojazdu, a ma na celu jedynie ograniczenie ilości wykonawców mogących złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

Czy w związku z powyższym Zamawiający uzna za układ równoważny zamontowanie belki zespolonej z napisem „Straż” bezpośrednio na dachu kabiny, bez dodatkowych nakładek kompozytowych ? Czy Zamawiający dopuści by lampy dalekosiężne były zamontowane na atrapie silnika z przodu pojazdu ?

Pytanie 5:

Dotyczy pkt 3.1 - zał. Nr 1a do SIWZ

Zamawiający wymaga by konstrukcja i poszycie zewnętrzne było wykonane w całości z materiałów kompozytowych, jako konstrukcja samonośna ze zintegrowanymi zbiornikami o nieograniczonej odporności na korozję.

Czy Zamawiający dopuści wykonanie zabudowy z materiałów równoważnych, takich jak stal nierdzewna oraz aluminium ze zbiornikami, które nie są zintegrowane z zabudową, jednak zamocowane w sposób bezpieczny oraz stabilny ?

Pytanie 6:

Dotyczy pkt 3.4 - zał. Nr 1a do SIWZ

Zamawiający wymaga by na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy były zamontowane listwy LED. Według normy PN-EN 1846-2 p. 5.1.3.3 powinno być zapewnione oświetlenie pola pracy o natężeniu minimum 5 lx w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża. Ta sama norma nie wskazuje ilości oraz typu oświetlenia jakie powinno być zastosowane w celu spełnienia wymagań normy.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu, który nie posiada zewnętrznych listew LED zamontowanych nad żaluzjami, jest natomiast wyposażony w światła robocze zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a wynoszącymi min. 5 luksów w odległości 1 m do pojazdu ?

Pytanie 7:

Dotyczy pkt 3.9 - zał. Nr 1a do SIWZ

Zamawiający wymaga by balustrada ochronna – boczna dachu była wykonana z materiałów kompozytowych, jako część z nadbudową pożarniczą z elementami barierki rurowej.

Czy Zamawiający dopuści wykonanie barierki bocznej z materiałów kompozytowych bez elementów barierki rurowej ?

Pytanie 8:   

Dotyczy pkt 3.17 - zał. Nr 1a do SIWZ

Zamawiający wymaga zamontowania autopompy dwuzakresowej z wydajnością na niskim ciśnieniu (8 bar) wynoszącą minimum 3200 l/min, a na wysokim ciśnieniu (40 bar) min 400 l/min.

Tak określony wymóg wydaje się zupełnie niemożliwy do logicznego wyjaśnienia i, jak mniemamy wynika wyłącznie z faktu chęci utrudnienia dostępu do uzyskania zamówienia innym podmiotom.
O bezzasadności wymogu świadczy również fakt, że Zamawiający wymaga zamontowania działka dachowego o wydajności 1600 l/min oraz jednej linii szybkiego natarcia oraz by zbiornik wody
w samochodzie miał pojemność 2500 litrów. Jaki zatem jest sens wymagania autopompy o wydajności 3200 l/min, która jest typowa dla samochodów GCBA.

Czy Zamawiający dopuści zatem zaproponowanie autopompy o wydajności wynoszącej odpowiednio 2400 l/min oraz min. 400 l/min (czyli standardową pompę w tej klasie pojazdów A24/8) ?

Pytanie 9:   

Dotyczy pkt 3.24 - zał. Nr 1a do SIWZ

Zamawiający wymaga by w przedziale autopompy znajdował się m.in. włącznik i wyłącznik silnika pojazdu oraz autopompy.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że włączanie i wyłączanie silnika pojazdu, ze względu na nagłe obciążenie mechanizmów pracujących, powinno odbywać się za pomocą stacyjki pojazdu, po uprzednim rozłączeniu elementów napędowych. O ile wyłączenie silnika pojazdu w przedziale obsługi autopompy tłumaczyć można koniecznością sytuacji nagłej (np. konieczność natychmiastowego zaprzestania podawania środków gaśniczych), o tyle ponowne jego uruchomienie z uwagi na obciążenie mechaniczne sprzęgniętych już ze sobą elementów nie powinno odbywać się z tyłu. Umieszczenie w tylnym przedziale włącznika startu silnika powodować będzie, że obsługujący będą zgodnie z założeniem, że skoro jest, używać go znacznie częściej niż wymagałaby tego sytuacja nagła, co skutkować może uszkodzeniem układu napędowego autopompy.

Czy wobec powyższego Zamawiający dopuści zaproponowanie pojazdu bez możliwości włączania silnika pojazdu oraz autopompy z przedziału tylnego ?

Pytanie 10:  

Dotyczy pkt 3.28 - zał. Nr 1a do SIWZ

Zamawiający wymaga zamontowania funkcji automatycznego złożenia masztu po wyłączeniu hamulca ręcznego oraz bezprzewodowego sterowania masztem o zasięgu minimum 50 m.

Czy Zamawiający dopuści pojazd, który nie będzie wyposażony w funkcję automatycznego złożenia masztu po wyłączeniu hamulca ręcznego oraz w bezprzewodowe sterowanie masztem o zasięgu minimum 50 m ?

 

Treść odpowiedzi:


Ad. 1

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Ad. 2

Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie fotela kierowcy o rozwiązaniu innym niż regulację dostosowania do ciężaru ciała, jednakże nie obniżajacego minimalnego “należytego komfortu jazdy
i optymalnej pozycji jazdy dla kierowcy i pasażera”.

Ad. 3

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić aby zamontowany element odpowiedzialny za podawanie alarmów słownych był trwały, o wysokiej jakości, dostosowany do warunków w jakich pracuje samochód pożarniczy.                            

Ad. 4

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Wymóg ten w żaden sposób nie ogranicza ilość Wykonawców mogących złożyć ofertę w postępowaniu. Powyższe rozwiązanie poprawia walory użytkowe i estetyczne pojazdu. Wbudowanie lampy zepolonej i lamp dalekosiężnych w zabudowę dachu dodatkowo zabezpiecza wyposażenie przed przypadkowym uszkodzeniem.

Ad. 5

Nie.   Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Ad. 6

Nie.   Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.                         

Norma określa minimalne wymagania natężenia oświetlenia w odległości 1m od samochodu. Zamawiający wyraŸnie określił jakie są jego wymagania dotyczące oświetlenia pola pracy  bezpośrednio przy samochodzie. Oświetlenie płynące z schowków samochodu jest tu nie   wystarczające.  Podczas akcji, szczególnie w porze  ograniczonej  widoczności, oświetlenie to  jest  bardzo ważne bo zapewnia bezpieczeństwo strażaków, natomiast  lampy  LED charakteryzują się  mniejszym zużyciem prądu i większym zakresem świecenia.

Ad. 7

Tak. Zamawiający dopuszcza układ równoważny spełniający opisaną funkcjonalność. Obowiązek   udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

Ad. 8

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Przedstawiona propozycja jest niekorzystna dla  Zamawiającego. Zamawiający wymaga samochodu o lepszych parametrach niż minimalne wymagania dla tej kategorii. Wymagane parametry mieszczą się w przedziale wymaganym dla tej kategorii  pojazdów i w żaden sposób nie ograniczają dostępności Wykonawców do uzyskania zamówienia.  

Ad. 9

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zamawiający określił  warunki  bezpieczeństwa jakie należy spełnić, aby załączyć silnik i  autopompę z przedziału autopompy. Zamawiający nie przewiduje komplikacji w obsłudze, uważa że takie rozwiązanie odpowiada  użytkownikowi  oraz  ułatwia i przyspiesza  działania w akcji ratowniczej. Ponadto Wykonawca jest zobligowany do przeszkolenia użytkowników w zakresie prawidłowej eksploatacji pojazdu  i zamontowanego wyposażenia przed odbiorem pojazdu.

Ad. 10

Nie (dotyczy funkcji automatycznego złożenia masztu). Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ dotyczące zamontowania funkcji automatycznego złożenia masztu po wyłączeniu hamulca ręcznego.

Tak (dotyczy bezprzewodowego sterowania masztem). Zamawiający dopuszcza także zastosowanie sterowania przewodowego masztem.

 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający załącza poprawiony załącznik Nr 1a do SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ, w tym termin składania ofert nie ulegają zmianie.

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
Zał.Nr 1a do SIWZ - szczegółowy opis dostawy.popr..doc