Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 1
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Skołyszyn, dn. 2015-09-22

znak sprawy: GPIR.z.271.5.2015

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego
z funkcją ratownictwa technicznego i ekologicznego dla OSP Święcany”

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  1

Liczba ofert odrzuconych: 0

Wykaz złożonych ofert:

 

1)    Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o., z siedzibą: Korwinów, ul. Okólna 15 42-263.  Liczba otrzymanych pkt: cena – 90 pkt, okres gwarancji 10 pkt

        

Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o.,
z siedzibą: Korwinów, ul. Okólna 15 42-263 Wrzosowa
.

 

Umowa z Wykonawcą może zostać zawarta bez zachowania terminów, o których mowa 
w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z póŸn.zm.).

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn