Ogłoszenie o zamówieniu
Nowa strona 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Skołyszyn: Świadczenie usług magazynowania, wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Przysieki, gm. Skołyszyn w miesiącach od I do XI 2016 roku
Numer ogłoszenia: 147423 - 2015; data zamieszczenia: 08.10.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĽCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skołyszyn , Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn, woj. podkarpackie, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĽCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług magazynowania, wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Przysieki, gm. Skołyszyn w miesiącach od I do XI 2016 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest magazynowanie, załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach w okresie od 1 stycznia do 31 listopada 2016 r. - w ilości ok. 1200 Mg z tym, że: - zagospodarowanie osadów poprzez stosowanie na gruntach może nastąpić w miesiącach od 01.03.2016 r. do 30.11.2016 r., - w okresie od 01.01.2016 r. do 29.02.2016 r. osady będą magazynowane na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach, z możliwością wydłużenia tego okresu z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające zagospodarowanie osadów na gruntach, z przeznaczeniem do wywozu i zagospodarowania przez Wykonawcę po tym okresie czasu. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia jest zobowiązany spełnić wymogi określone przepisami: Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z póŸn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 06 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 257), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973), Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238 z póŸn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. z 2011 r. Nr 86 poz. 476), Ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 z póŸn. zm.), Dyrektywą Rady nr 91/676/EEC z dnia 12.12.1991 r. dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego oraz zapisami Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej wydanym w 2004 r. przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Środowiska w Warszawie. Zmiany w ww. aktach prawnych w trakcie stosowania osadów ściekowych zobowiązują Wykonawcę do zastosowania się do tych zmian i ich przestrzegania. Zamawiający wymaga przed złożeniem oferty dokonania oględzin na obiekcie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach w celu zapoznania się ze szczegółowymi warunkami miejsca magazynowania, odbioru, załadunków, przeładunków osadu oraz dojazdu. Oględziny możliwe w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 12.00, po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel.: 13 42 41 206. Wykonawca realizując zadanie, w okresie od 01.01.2016 r. do 29.02.2016 r. będzie zobowiązany każdorazowo wytworzony podczas prasowania osad przeładowywać na swój koszt z kontenera o pojemności 7 m3 do zabezpieczonych przez siebie i na swój koszt szczelnych, plandekowanych (zasuwanych) kontenerów o pojemności min. 40 m3 i magazynować go na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach. Szacowania w tym okresie ilość osadu do magazynowania to ok. 210 m3. Okres magazynowania może się wydłużyć z uwagi na warunki pogodowe, uniemożliwiające stosowanie osadów na gruntach (grunty zamarznięte, pokryte śniegiem). W okresie od 01.03.2016 r. do 30.11.2016 r. Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie przeładowywać osad z kontenera o pojemności 7 m3 do szczelnych plandekowanych (zasuwanych) kontenerów o pojemności min. 40 m3 i magazynować go przez okres czasu od 1 miesiąca do maksymalnie 2 miesięcy na terenie oczyszczalni ścieków, a następnie zmagazynowany osad wywieŸć (zagospodarować) po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić na swój koszt: - szczelne, zamykane (plandekowane) kontenery o pojemności min. 40 m3 na magazynowany osad w okresie od 01.01.2016 r. do 30.11.2016 r. z uwzględnieniem przedłużenia się okresu od 01.01.2016 r. do 29.02.2016 r. z uwagi na warunki atmosferyczne uniemożliwiające zagospodarowanie osadów na gruntach, - przeładunki osadu, - wywóz zgromadzonego osadu i zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi w trakcie realizacji zadania przepisami, - w przypadku braku możliwości zagospodarowania osadów w procesie R10 w miesiącu paŸdziernik i listopad z uwagi na to, że działki, którymi dysponuje Wykonawca są terenami czasowo zamarzniętymi i pokrytymi śniegiem zagospodarowanie wytworzonego osadu przez podmiot w procesie R3 na terenie województwa podkarpackiego, który to odzysk dopuszcza warunkowo Zamawiający z uwagi na koniec okresu obowiązywania umowy. Zamawiający dopuszcza zagospodarowanie odpadów jedynie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach - zagospodarowanie odpadów w procesie R10 - Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska w obrębie województwa podkarpackiego w myśl art.20 ust. 3 i 4 ustawy o odpadach. 1) Zgodnie z procesem R-10, osady można zagospodarować : ˇ W rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz, Do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, ˇ Do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz, ˇ Do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne, ˇ Przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 2) W przypadku zagospodarowania osadu: w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, lub w uprawach roślin przeznaczonych do produkcji kompostu albo w uprawach roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu w terminie nie póŸniej niż do dnia 30.01.2016 r. dla ilości osadu wynoszącej, co najmniej 220 Mg zgodnie z ostatnią dawką, jaka zostanie zastosowana w roku 2015 następujących dokumentów: ˇ akt własności, lub inny dokument określający tytuł prawny do działki, na których mają być stosowane osady wydany przez właściwy organ, w przypadku dzierżawy - umowa dzierżawy wraz z wypisem z ewidencji gruntów, w którym wpisana jest przedmiotowa dzierżawa. Zamawiający nie dopuszcza dzierżawionych gruntów tylko i wyłącznie na podstawie umów dzierżawy bez wpisu do ewidencji gruntów; ˇ wypis z ewidencji gruntów określający miejsce stosowania osadów wydany przez właściwy organ, który zawiera następujące dane: numer działki(ek) wraz z podaniem miejscowości, gminy, powiatu, województwa, obrębu geodezyjnego jej położenia, klasy gruntu, danych osobowych jej właściciela (oraz w przypadku dzierżawy - danych osobowych dzierżawcy), a także powierzchni działki (ek); ˇ dokument wydany przez osobę uprawnioną lub przez gminę (wójt, burmistrz) potwierdzający, że na terenie na którym mają być stosowane osady nie znajdują się obszary chronione oraz obszary zalewowe; ˇ dokument wydany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej albo przez osobę uprawnioną, poświadczający, że działka nie znajduje się w obrębie wewnętrznego terenu ochrony pośredniej, stref ochronnych ujęć wody oraz że nie znajduje się ona na terenach położonych w odległości nie mniejszej niż 100 m od ujęcia wody; ˇ opracowanie przyrodnicze sporządzone pod kątem braku przeciwwskazań, co do stosowania osadu ściekowego pod kątem położenia działek w stosunku m.in. do istniejącej fauny i flory (gatunki chronione) na gruntach, wód powierzchniowych i podziemnych, głównych zbiorników wód podziemnych oraz szeroko rozumianych form ochrony przyrody z wykazaniem odległości gruntów od tych form ochrony przyrody; ˇ oświadczenie Wykonawcy, że spełnione są wszystkie warunki stosowania osadów określone w art. 96 ust. 12 ustawy o odpadach pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia; ˇ oświadczenie Wykonawcy, że dana działka, kompleks działek przeznaczony do zagospodarowania w procesie R10 osadem jest przeznaczony tylko i wyłącznie na ten cel dla Zamawiającego oraz podanie informacji o wcześniejszym stosowaniu (rodzaj i wartość dawki) lub niestosowaniu osadów na danej działce, kompleksie działek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Szacuje się wywóz ok. 5 - 6 partii objętości osadu ściekowego, gdzie każda partia objętości może liczyć, co najmniej 220 Mg. Wykonawca zobowiązuje się również w zależności od możliwości magazynowych osadu w okresie od 01.03.2016 r. do 30.11.2016 r. do wywozu odpadów według potrzeb Zamawiającego z tym, że wywóz osadów musi odbyć się w terminie do 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego koordynatorowi wyznaczonemu przez Wykonawcę lub innej osobie wskazanej przez Wykonawcę. Przy zagospodarowaniu osadu z przeznaczeniem do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne, przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu odpowiednie dokumenty potwierdzające ww. cele przeznaczenia osadu (m.in. pozwolenie na odzysk) oraz w razie potrzeby inne dokumenty, które zażąda Zamawiający przy realizacji niniejszego zadania w terminie 7 dni od dostarczenia pisemnego żądania Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza przy zagospodarowaniu osadu w procesie R10, przez Wykonawcę czasowe zagospodarowanie osadu w procesie R3 przez podmiot posiadający stosowną decyzję na odzysk z użyciem procesu R3, za wyłączną zgodą Zamawiającego tylko i wyłącznie w miesiącu paŸdziernik lub listopad, w przypadku kiedy działki, którymi dysponuje Wykonawca są terenami czasowo zamarzniętymi i pokrytymi śniegiem. Zagospodarowanie osadu w procesie R3 może nastąpić tylko i wyłącznie na terenie województwa podkarpackiego przy niezmiennej cenie zagospodarowania osadu jaka została zapisana w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wszelkie formalności związane z zagospodarowaniem osadu w procesie R3 stoją po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kopię decyzji na odzysk wydaną dla podmiotu prowadzącego odzysk osadu w procesie R3 oraz zobowiązany jest przekazywać karty przekazania odpadów Zamawiającemu, na których Wykonawca potwierdza wykonanie transportu, a podmiot zagospodarowujący osad w procesie R3 potwierdza wykonanie odzysku w procesie R3, za który to odzysk koszty ponosi Wykonawca włączając w to również transport osadu. W przypadku kiedy Wykonawca nie będzie w stanie zagospodarować osadów w procesie R10 w miesiącu paŸdziernik i listopad z uwagi na to, że działki, którymi dysponuje Wykonawca są terenami czasowo zamarzniętymi i pokrytymi śniegiem oraz nie zastosuje się do ww. procedury postępowania z osadami wówczas Zamawiający w ciągu 7 dni po ww. okresie czasu zleca zagospodarowanie osadu innemu podmiotowi prowadzącemu odzysk w procesie R3, za które to zagospodarowanie wraz z kosztami przeładunku, załadunku i ważenia jest obciążony Wykonawca. Obowiązek wykonania na swój koszt badań gruntu dla działek podanych w wykazie każdorazowo przed zastosowaniem komunalnych osadów ściekowych zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów ściekowych będzie ciążył na wytwórcy osadu (Zamawiającym). Badania będą wykonane zgodnie z zakresem określonym w § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia, a ich aktualne wyniki badań wraz wyliczoną dawką w opracowaniu agrochemicznym przekazywane odbiory osadu (Wykonawcy) w terminie 7 dni przed wywozem określonej objętości osadu ściekowego. Pobór prób gleby odbywał się będzie każdorazowo w obecności Wykonawcy na gruntach, które Wykonawca przedstawił Zamawiającemu do zagospodarowania osadem. Obowiązek wykonania na swój koszt badań osadu ściekowego przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacyjnego zgodnie z określonym zakresem w § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów ściekowych, będzie ciążył na wytwórcy osadu (Zamawiającym). Osad ściekowy będzie badany nie rzadziej niż 2 razy w ciągu roku z uwzględnieniem planowanych do wywożenia objętości osadu ściekowego ustalonych z Wykonawcą. Działki wskazane przez Wykonawcę do zagospodarowania osadu ściekowego nie mogą być zlokalizowane: ˇ na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody; ˇ na terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody, w przypadku ich ustanowienia w akcie prawa miejscowego wydanym na podstawie art. 58 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z póŸn. zm.); ˇ w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i cieków; ˇ na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz na terenach czasowo podtopionych i bagiennych; ˇ na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem; ˇ na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luŸne i słabogliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu; ˇ na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10%; ˇ na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych w przypadku ich ustanowienia w akcie prawa miejscowego wydanym na podstawie art. 60 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne; ˇ na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody niewymienionymi w pkt 1, jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami; ˇ na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności; ˇ na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew owocowych; ˇ na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym - w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów; ˇ na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki; ˇ na gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami. Warunki dla Wykonawcy: 1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z magazynowaniem, załadunkiem, ważeniem, transportem, wyładunkiem oraz przeładunkiem osadów, ubezpieczeniem na czas przewozu oraz związane z tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia. 2) Koszt przeładunku osadu ładowarką lub ładowarko-koparką z kontenera o pojemności 7 m3 stanowiącego własność Zamawiającego do kontenerów służących magazynowaniu osadu będącymi własnością Wykonawcy lub do podstawionego środka transportu, (samochodu, przyczepy ciągnikowej), lub też pomiędzy kontenerami stanowiącymi własność Wykonawcy oraz pomiędzy kontenerami, a środkami transportu Wykonawcy w celu jego wywozu do zagospodarowania będzie spoczywał na Wykonawcy. Częstotliwość przeładunku z kontenera o pojemności 7 m3 do ww. środków magazynowych i transportu wynosić będzie ok. 4 razy w tygodniu. 3) Wykonawca przy magazynowaniu osadu w okresie od 01.01.2016 r. do 29.02.2016 r. zobowiązuje się na swój koszt zabezpieczyć szczelne kontenery z plandeką lub zasuwane o pojemności, co najmniej 40 m3 każdy - na magazynowany osad w ilości ok. 220 Mg. Okres ten może ulec wydłużeniu z uwagi na warunki atmosferyczne uniemożliwiające zagospodarowanie osadów na gruntach, na co Wykonawca powinien być przygotowany ze względu na konieczność zabezpieczenia kolejnych kontenerów na magazynowany osad. Osad może być magazynowany tylko i wyłącznie na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy (chyba, że warunki atmosferyczne uniemożliwiają wywóz), a następnie odebrany od Zamawiającego i zagospodarowany przez Wykonawcę. W okresie od 01.03.2016 r. do 30.11.2016 r. Zamawiający dopuszcza magazynowanie osadu na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach jednak nie dłużej niż przez okres 2 miesięcy, a następnie odebrany od Zamawiającego i zagospodarowany przez Wykonawcę. Obsługa kontenerów (plandekowanie, zasuwanie, rozsuwanie) służących do magazynowania osadów będzie leżeć po stronie Wykonawcy i musi odbywać się przy każdym załadunku osadu. 4) Koszt ważenia każdorazowej objętości wywożonego osadu spoczywał będzie na Wykonawcy. Ważenie będzie odbywać się na wadze samochodowej, w atestowanym punkcie kontroli obustronnie uzgodnionym, możliwie najbliżej budynku oczyszczalni ścieków. 5) Wykonawca zobowiązuje się do wywozu odpadów według potrzeb Zamawiającego z tym, że wywóz osadów musi odbyć się w terminie do 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego koordynatorowi wyznaczonemu przez Wykonawcę lub innej osobie wskazanej przez Wykonawcę. 6) Odbiór osadów odbywał się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 14:30, po wcześniejszym zgłoszeniu Wykonawcy przez Zamawiającego o czym mowa w ppkt. 6). Natomiast ewentualne przeładunki osadu odbywać się będą od poniedziałku do soboty w godz. od 7:00 do 18:00. 8) Sprzęt użyty przez Wykonawcę podczas usługi musi być: ˇ szczelny (nie powodować wycieków), ˇ sprawny technicznie, ˇ stabilny (uniemożliwiający osuwanie się osadów i przedostawanie się poza pojazd), ˇ mieć ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu osadów i pozwalającą na ich odbiór z oczyszczalni w wymaganym terminie realizacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.00.00-5, 90.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 (trzy tysiące) PLN. 2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z póŸn.zm.). 4. Wadium wniesione w formach innych niż pieniądz (gwarancje, poręczenia) muszą mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny (tzw. gwarancja na pierwsze żądanie) oraz muszą zostać przedłożone w formie oryginału. Gwarancja zapłaty wadium musi być ważna co najmniej przez cały okres związania ofertą, tj. 30 dni. W przypadku przedłożenia kopii dokumentu, lub dokument nie będzie spełniał wymagań formalnych - oferta nie będzie zabezpieczona wadium i Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.
W dokumencie złożonej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej muszą być zawarte wszystkie możliwości zatrzymania wadium przez Zamawiającego określone w art. 46 ustawy PZP, tj: 1) Jeżeli Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie. 2) Jeżeli Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4) Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub o świadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że w udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu musi zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, w BS Biecz Oddział w Skołyszynie Nr 92 8627 1037 2003 5000 0459 0004. Wadium wniesione w pieniądzu w inny sposób (wpłata w kasie, wpłata w banku) nie będzie uznane za wadium wniesione w sposób prawidłowy. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 10. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub o świadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że w udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĽ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz następujące dokumenty określające co najmniej: 1) zakres udostępnianych zasobów; 2) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem; 3) zakres i okres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy dotyczących: 1) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. 2) Zmiany przedstawiciela Zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia -po stronie Wykonawcy. 3) Zmiany z danych osobowych oraz rachunku bankowego. 4) Zmiany ilości (zmniejszenie lub zwiększenie) osadów objętych umową, które zostały podane szacunkowo. Cena jednostkowa wywozu 1 Mg osadów pozostaje niezmienna. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=wysw&grupa=57
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Skołyszynie 38-242 Skołyszyn 12, pok. nr 23, tel. 013 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751 w dni robocze, w godz.: od 7:30 do 14:30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2015 godzina 09:30, miejsce: Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Skołyszynie - pok. Nr 8 UG Skołyszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Od czynności Zamawiającego niezgodnej z przepisami ustawy PZP podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany, Wykonawcy, który ma interes w uzyskaniu zamówienia, poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - przysługuje odwołanie. 2. W związku z wartością zamówienia mniejszej ni ż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP odwołanie w przypadku tego zamówienia przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapozna ć się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapozna ć się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP. 7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie PZP dla tej czynności. 9. Na czynności, o których mowa w pkt. 8, nie przysługuje odwoła nie, z zastrzeżeniem pkt 2. 10. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - je żeli zostały przesłane faksem lub elektronicznie, albo w terminie 10 dni - je żeli zostały przesłane w inny sposób. 11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a tak że wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków za mówienia na stronie internetowej. 12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 10 i 11 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 15. Zamawiający, nie póŸniej niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofert ę wybrano jako najkorzystniejszą. 16. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie póŸniej niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją równie ż na stronie internetowej - wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
17. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 18. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 19. Szczegóły dalszego postępowania odwoławczego zawiera ustawa PZP - Dział VI - Środki ochrony prawnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zenon Szura

Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
SIWZ osady na 2016.pdf
Zał.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy.doc
Zał.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc
Zał.Nr 3 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
Zał.Nr 5 do SIWZ - wykaz sprzętu.doc
Zał.Nr 4 do SIWZ - wykaz usług.doc
Zał.Nr 6 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
Zał.Nr 7 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc