Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 238/36 o pow. 0.0569 ha, położonej na terenie wsi Siepietnica
Nowa strona 1

Skołyszyn, dnia 12 paŸdziernika 2015 r.

GPIR.g.6840.11.2014

OGŁOSZENIE

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1, pkt. 1, art. 40 ust. 3 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z póŸn. zm./, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, § 6 ust. 1, 7, § 9, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/ - Wójt Gminy Skołyszyn   ogłasza:

 

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż   nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 238/36 o pow. 0.0569 ha, położonej na terenie wsi Siepietnica, Gmina Skołyszyn, Powiat Jasło, Województwo Podkarpackie, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, której prawo własności zostało ujawnione w księdze wieczystej KS1 J/00040615/8 Sądu Rejonowego w Jaśle.

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 238/36 o pow. 0.0569 ha, położonej na terenie wsi Siepietnica, przeprowadzone w dniach: 18 listopada 2014 r. /I przetarg/ i 15 maja 2015 r. /II przetarg/ zakończyły się wynikiem negatywnym.

Działka będąca przedmiotem sprzedaży stanowi w części teren zakrzaczony,   w części użytek zielony zagospodarowany. Północna część działki stanowi teren zakrzaczony leżący przy drodze dojazdowej łączącej poszczególne stawy. Na terenie działki znajduje się wiata stalowa, częściowo osłonięta blachą, studnia głębinowa oraz elementy małej architektury w postaci stolików z ławeczkami, nie będące własnością Gminy Skołyszyn.

Dojazd  do  stawu  z drogi  krajowej  Nr 28  przez tereny kolejowe  drogą  początkowo utwardzoną,    a następnie    gruntową w skład której wchodzą grunty Skarbu Państwa

i Gminy Skołyszyn, Służebność gruntowa nie jest prawnie uregulowana. Otoczenie działek zajmują grunty zakrzaczone i tereny zielone.

Nieruchomość   nie   jest   obciążona   ograniczonymi   prawami   rzeczowymi   ujawnionymi w księdze wieczystej jak również nie jest przedmiotem zobowiązań. Działka nr 238/36 leży w terenie określonym jako „Rolnictwo Zintegrowane i Ekologiczne", tylko północna część na długości 15 m leży w terenie określonym jako „Budownictwo Agroturystyczne i Turystyczno-Rekreacyjne Poten", działka prawie w całości pokryta wodą, wg.    Studium    Uwarunkowań    i    Kierunków    Zagospodarowania    Gminy    Skołyszyn, zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/31/01 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 30 sierpnia 2001 r. Miejscowy     Plan     Zagospodarowania     Przestrzennego     stracił     ważność     z dniem 31 grudnia 2003 r. Zagospodarowanie    wg    studium    oraz    decyzji     administracyjnych    określonych w przepisach odrębnych uzyskanych we własnym zakresie.

Cena wywoławcza nieruchomości: 17.500,00 zł /słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych 00/00 groszy/ brutto. Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 238/36 o pow. 0.0569 ha, położonej na terenie wsi Siepietnica odbędzie się w dniu

13 listopada 2015 r. /tj. piątek/ o godz. 900, w Urzędzie Gminy Skołyszyn, sala Nr 7.

 

W przetargu mogą brać udział osoby które wpłacą wadium /w pieniądzu/ w wysokości 20 % ceny wywoławczej nieruchomości, w kwocie: 3.500,00 zł /słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100 groszy/ brutto, w kasie Urzędu Gminy Skołyszyn lub na konto Gminy Skołyszyn: Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001 w takim terminie by pieniądze wpłynęły na konto lub zostały wpłacone najpóŸniej w dniu 6 listopada 2015 r.

W przetargach nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

Wpłacone wadium zostanie:

-          zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

-          zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie póŸniej niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,

Wniesienia wadium przez uczestników przetargu stwierdza Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną, prawną lub cudzoziemca   winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami lub zezwoleniami. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściwy organ może odwołać przetarg z ważnych powodów, poprzez podanie informacji o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na   tablicy   ogłoszeń   w   siedzibie   Urzędu   gminy   Skołyszyn,   publikacji   na   stronach internetowych i w biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skołyszyn www.bip.skolyszyn.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Szczegółowe informacje dot.  nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy    Skołyszyn, pok. Nr 22, na stronie  internetowej   i  w  Biuletynie   Informacji  Publicznej  www.bip.skolyszyn.pl  Gminy Skołyszyn lub telefonicznie pod numerem telefonu /13/449 -17 - 31/.

 

Zarządzenie Nr 146/2015

Zarządzenie Nr 156/2015

Wójt Gminy Skołyszyn
mgr Zenon Szura