Ogłoszenie
Nowa strona 5

Skołyszyn, dnia 16 paŸdziernika 2015 r.

 GPIR.g.6840.3.2014

 O G Ł O S Z E N I E

   

     Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, art. 39 ust. 2,  art. 40 ust. 1, pkt. 1,art. 40 ust. 3 i art. 41 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z póŸn. zm./, §  3 ust. 1, § 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,   § 6 ust. 1, 7, § 9, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/  - Wójt Gminy Skołyszyn   o g ł a s z a:

     

IV  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

 

na zbycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer:  414/4 o pow. 0.1247 ha,  położonej na terenie wsi Harklowa, Gmina Skołyszyn, Województwo Podkarpackie, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, ujawnionej w księdze wieczystej KS1J /00058348/4 Sądu Rejonowego w Jaśle.

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż  nieruchomości oznaczonej jako działka     ewidencyjna numer: 414/4 o pow. 0.1247 ha, położonej na terenie wsi Harklowa, przeprowadzone w dniach:  12 września 2014 r. /I przetarg/, 25 listopada 2014 r. /II przetarg/ i 22 maja 2015 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Nieruchomość leży w miejscowości Harklowa. Działka posiada kształt prostokąta. Stanowi teren zabudowany budynkiem murowanym, piętrowym, niepodpiwniczonym, krytym blachą trapezową - nieczynnej Szkoły Podstawowej. Na terenie działki znajdują się dwie studnie kopane, od strony wschodniej i zachodniej działka jest ogrodzona. Działka jest uzbrojona      w sieć: wodociągową ze studni znajdującej się na działce, kanalizacyjną odprowadzaną      do zbiornika bezodpływowego,  elektryczną   i  gazową. Pow. użytkowa budynku: 415,80 m2. Średnie użycie techniczne budynku: 53 %.

Nieruchomość znajduje się w I strefie osadnictwa jako „USŁUGI PUBLICZNE ISTN/POTEN” od strony północnej na szerokości 45 m i „BUDOWNICTWO WIELOFUNKCYJNE MIESZKALNO-USŁUGOWE ISTN/POTEN” pozostała południowa cześć działki,  wg. Studium Uwarunkowań   i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skołyszyn zatwierdzonego Uchwałą  Nr IV/31/01 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 30 sierpnia 2001 r. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r.

Zagospodarowanie wg. studium   oraz decyzji administracyjnych określonych  w przepisach odrębnych uzyskanych we własnym zakresie.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ujawnionymi   w księdze wieczystej  jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości:  358.020,00 zł /słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem  tysięcy dwadzieścia złotych 00/100 groszy/, brutto.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 414/4 o pow. 0.1247 ha, położonej na terenie wsi Harklowa  odbędzie się w dniu 20 listopada  2015 r. /tj. piątek/  o godz. 1000,  w Urzędzie Gminy  Skołyszyn, sala Nr 7.

W przetargu mogą brać udział osoby które wpłacą wadium /w pieniądzu/ w wysokości 20 % ceny wywoławczej  nieruchomości, w kwocie: 71.604,00 zł /słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset cztery złote 00/100/ brutto, w kasie Urzędu Gminy Skołyszyn lub na konto Gminy Skołyszyn: Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział  w Skołyszynie  76 8627103720035000 0459 0001 w takim terminie by pieniądze wpłynęły na konto lub zostały wpłacone najpóŸniej  w dniu  16 listopada 2015 r.

 

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

 

Wpłacone wadium zostanie:

 

-zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

-zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie póŸniej niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,

 

Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną, prawną lub cudzoziemca  winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami lub zezwoleniami.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn, publikacji na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji publicznej Gminy Skołyszyn www.bip.skolyszyn.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także w prasie lokalnej.

Właściwy  organ może odwołać przetarg z ważnych powodów, poprzez podanie informacji o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy  Skołyszyn, pok. Nr 22, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.skolyszyn.pl Gminy Skołyszyn lub telefonicznie pod numerem telefonu  /13 / 449 - 17 - 31.

 

Zarządzenie Nr 162/2015

Zarządzenie Nr 163/2015

 Wójt Gminy Skołyszyn
mgr Zenon Szura