Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 2
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Skołyszyn, dn. 2015-10-26

znak sprawy: GPIR.z.271.6.2015

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Świadczenie usług sukcesywnego wywozu
i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Przysieki, gm. Skołyszyn
w miesiącach od I do XI 2016 r.”

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  1

Liczba ofert odrzuconych: 0

Wykaz złożonych ofert:

 

1)    Firma Usługowo – Handlowa Krzysztof Jarek 38-207 Przysieki 310.  
Liczba otrzymanych pkt: cena – 95 pkt, czas realizacji odbioru osadu – 5 pkt.
Ogółem – 100 pkt

        

Wybrano ofertę złożoną przez: Firmę Usługowo – Handlową Krzysztof Jarek 38-207 Przysieki 310.

 

Umowa z Wykonawcą może zostać zawarta bez zachowania terminów, o których mowa 
w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z póŸn.zm.).

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn